Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polityce rolnej" na angielski

Zobacz także: wspólnej polityce rolnej
Wyszukaj polityce rolnej w: Definicja Synonimy
agricultural policy
agricultural policies
agriculture policy

Sugestie

83
W przyszłości musi się znaleźć dla nich miejsce w polityce rolnej.
There will have to be a place for them in future agricultural policy.
To sprawozdanie nadaje polityce rolnej strategiczną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju.
This report gives agricultural policy a strategic role in terms of food security and sustainable development.
Dlatego też nawet nie jesteśmy zdziwieni, że w dokumencie tym zbyt mało mówi się o polityce rolnej.
This is why we are not even surprised that there is too little mention of agricultural policies in this document.
Sądzimy jednak, iż w sprawozdaniu należało pójść dalej, jeżeli chodzi o przypisanie odpowiedzialności za ten stan rzeczy polityce rolnej UE oraz rządom, w tym portugalskiemu, ponieważ właśnie ta polityka sprzyja nadmiernemu eksploatowaniu gleby i wody, prowadząc do szkód w środowisku.
However, we believe that the report should have gone further in attributing responsibility to the EU's agricultural policies and governments, such as those in Portugal, because it is these policies that have encouraged over-exploitation of soil and water and caused environmental damage.
W szczególności - co bardzo ważne - zawiera ono postulat ponownego skupienia uwagi na polityce rolnej w rozwijającym się świecie poprzez przekazywanie pomocy tym, którzy są w stanie produkować żywność lokalnie.
In particular - and this is important - it calls for a refocus on agriculture policy in the developing world, providing assistance to those who can produce food to do so locally.
Przede wszystkim zaś sprawozdanie służy zwróceniu uwagi na zaniedbania względem rolnictwa w budżetach kolejnych programów pomocy na rzecz rozwoju, a także zawiera wezwanie do ponownego skoncentrowania się na polityce rolnej i na programach odpowiednich do potrzeb krajów rozwijających się.
Above all the report seeks to highlight the neglect of agriculture in successive development aid budget programmes and calls for a refocus on agriculture policy and programmes appropriate to the needs of developing countries.
Dokonanie zmian w polityce rolnej to przypuszczalnie jedno z największych zadań podczas obecnego posiedzenia plenarnego.
Changing agricultural policy is perhaps one of the biggest tasks of this plenary session.
Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego finansowe skutki nieprawidłowości w polityce rolnej sięgają 2-5 % wydatków na rolnictwo.
According to the European Court of Auditors, the financial impact of irregularities in the agricultural policy accounts for 2-5% of the spending on agriculture.
Mówiąc o polityce rolnej, zwłaszcza jeśli w przyszłości dalej zamierzamy w nią inwestować, musimy utrzymać te wysokie standardy etyczne.
When we speak of agricultural policy, and if, in the future, we continue to invest in it, we have to maintain these high ethical standards.
Jednakże nie można tego osiągnąć działając wbrew europejskiej polityce rolnej, lecz jedynie w ścisłej koordynacji z nią.
However, this cannot be achieved by working counter to European agricultural policy but only in close coordination with such policy.
Raz jeszcze pragnę zauważyć jakie to szczęście, że Parlament Europejski nie posiada kompetencji do współdecydowania o polityce rolnej UE.
I would observe, once again, that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of co-decision on EU agricultural policy.
Światowy wzrost popytu na żywność pokazuje, że rozwój gospodarki rynkowej w polityce rolnej również zapewnia większe możliwości dla europejskiego rolnictwa.
Looking at the global increase in demand for foodstuffs, a greater market economy in agricultural policy also offers more opportunities in European agriculture.
Od teraz decydujemy o wszystkim jako Parlament, w szczególności o polityce rolnej, co jest niezmiernie ważne.
From now on we decide on everything as a Parliament, particularly on agricultural policy, and this is extremely important.
Wraz z niniejszą oceną funkcjonowania Komisja zrobiła dobry - nawet jeśli bardzo skromny - krok ku bardziej sprawiedliwej polityce rolnej.
With this Health Check, the Commission has taken a good - if very modest - step towards a slightly less unfair agricultural policy.
Mając na uwadze, że wspólna polityka rolna stanowi około 40% wydatków UE, należy pamiętać, że wszelkie zmiany w polityce rolnej niosą ze sobą poważne konsekwencje finansowe.
Given that the CAP overall accounts for roughly 40% of EU spending, there are important financial implications for any changes to EU agricultural policy.
Sprawozdanie sporządzone przez panią Jeggle jest ogromnie ważne nie tylko w odniesieniu do wniosków dotyczących zwiększenia kwot mlecznych, ale także jeśli chodzi o zdefiniowanie pewnych zasad, które musimy wziąć pod uwagę, dyskutując o polityce rolnej jako całości.
The report drafted by Mrs Jeggle is extremely important not only in terms of the proposals concerning the increase in milk quotas, but also in terms of defining certain principles that we must take into account when discussing agricultural policy as a whole.
Niestety, ta sytuacja nie wydaje się być wyjątkowa ani tymczasowa; będzie się powtarzać i nie będzie można jej kontrolować bez drastycznych zmian w polityce rolnej i tradycji upraw.
Unfortunately, this situation does not appear to be temporary or exceptional; it is set to become integral and recurrent and cannot be controlled without drastic changes to agricultural policy and farming practice.
W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono podsumowanie dostępnych danych statystycznych dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych przez państwa członkowskie w różnych dziedzinach, w tym polityce rolnej, polityce spójności, funduszach przedakcesyjnych oraz jeśli chodzi o odzyskiwanie tradycyjnych środków własnych UE.
The report presents a summary of the available statistics on irregularities reported by the Member States in various areas, including agricultural policy, cohesion policy, pre-accession funds and the recovery of the EU's traditional own resources.
Każde państwo członkowskie, zgodnie ze swoim klimatem, cechami gleby i rolnictwa, a także najlepszymi praktykami rolnymi, decyduje samodzielnie o swej polityce rolnej w odniesieniu do gleby.
Each Member State, in accordance with its climate, soil characteristics and agriculture, as well as its best agricultural practices, shall decide upon its own agricultural policy in relation to the soil.
Zapewne słyszeli Państwo o europejskiej polityce rolnej lub polityce rybołówstwa - a o europejskiej polityce kosmicznej?
You may have heard of European agriculture policy, or European fisheries policy - but how about European space policy?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo