Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polityka społeczna" na angielski

Wyszukaj polityka społeczna w: Definicja Synonimy
social policy
social policies
Po pierwsze chcę powiedzieć, że polityka społeczna nie jest monopolem żadnej siły politycznej w tej Izbie.
Firstly, I want to say that social policy is not the monopoly of any one political force in this House.
To oczywiste, że polityka społeczna jest przede wszystkim zadaniem i odpowiedzialnością państw członkowskich.
It is obvious that social policy is primarily the task and responsibility of Member States.
Na szczeblu europejskim potrzebna jest zatem bardziej przekrojowa polityka społeczna w celu zapewnienia sprawiedliwszego podziału bogactwa.
More cross-cutting social policies are therefore needed at a European level in order to ensure a fairer distribution of wealth.
Oznacza ono, że polityka gospodarcza i polityka społeczna nie będą mogły być realizowane pomyślnie, jeżeli nie będzie im towarzyszyć prawdziwa demokratyczna debata.
It means that economic and social policies cannot be conducted successfully if they are not accompanied by genuine democratic debate.
Chciałbym również dodać, że polityka społeczna została włączona do szeregu innych projektów.
I would also like to add that the social policy has been included in numerous other projects.
Unia Europejska może oczywiście wiele proponować, ale podkreślajmy, że polityka społeczna to obszar suwerennej decyzji poszczególnych krajów członkowskich.
The European Union can of course propose a great deal, but it must be stressed that social policy is an area in which Member States have sovereign powers of decision.
Dlatego najlepsza polityka społeczna to taka, która pomaga tworzyć miejsca pracy.
Therefore, the best social policy is one which helps create jobs.
Organizacji i usprawnienia wymaga polityka rynku pracy i polityka społeczna.
Social policy and labour market policy need to be better organised and to become more efficient.
W konkluzjach prezydencji polityka społeczna jest bardzo mało widoczna.
The Presidency Conclusions make scant reference to social policy.
Musimy poświęcić więcej uwagi na szukanie sposobów, by polityka społeczna stanowiła podporę zmian strukturalnych.
We must devote more attention to finding ways for social policy to underpin structural change.
Tego rodzaju polityka społeczna w znacznym stopniu wpłynie również na politykę naukową i technologiczną.
This social policy will also have a significant impact on science and technology policy.
ponieważ polityka społeczna musi być zgodna z lokalnymi uwarunkowaniami i preferencjami
as social policies have to respond to local circumstances and preferences
Nie potrzebujemy samych funduszy strukturalnych dla naszych obszarów, lecz potrzebna jest nam europejska polityka społeczna, stanowiąca dopełnienie polityki każdego z państw członkowskich.
We do not just need Structural Funds for our territories, but a European social policy that complements the policies of each of our States.
Działania strategii na rzecz regionu naddunajskiego dotyczą wielu obszarów wsparcia, takich jak polityka społeczna, kultura i edukacja, ochrona środowiska, infrastruktura i trwały rozwój gospodarczy.
Operation of the Strategy for the Danube Region concerns many areas of support, such as social policy, culture and education, environmental protection, infrastructure and lasting economic development.
Nowa polityka społeczna nie została jeszcze w pełni wbudowana w strukturę makroekonomiczną Unii Europejskiej.
A new social policy has not been fully worked into the macro-economics of the European Union.
Wydaje się, że polityka społeczna i zatrudnienia są dostosowywane w selektywny i elastyczny sposób do działania sił rynkowych.
It would appear that social policy and employment policy are being adapted selectively and flexibly to market forces.
Dla nas wybór kierunku działania jest równoznaczny z tym, że polityka społeczna musi silniej zaznaczać się w pracach zarówno Komisji, jak i Rady.
For us, choice of direction means that social policy must be much more strongly represented in the work of both the Commission and the Council.
Odpowiednia polityka społeczna może być tworzona wyłącznie w oparciu o rzeczywisty wzrost gospodarczy, który uda się nam osiągnąć dzięki reformom lizbońskim.
The appropriate social policy can be built only on the basis of real economic growth, which we will achieve through the Lisbon reforms.
Rozdział 19: Zatrudnienie i polityka społeczna
Chapter 19: Employment and social policies
Z Deutsche Welle z 2 lipca dowiadujemy się jednak, że francuski prezydent - Nicolas Sarkozy wyjaśnił, iż polityka społeczna nie będzie najwyższym priorytetem.
But if we read the Deutsche Welle of 2 July, French President Nicolas Sarkozy has made it clear that social policy will not be a top priority.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 122. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo