Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polityki ochrony środowiska naturalnego" na angielski

Wyszukaj polityki ochrony środowiska naturalnego w: Definicja Synonimy
environmental policy
environment policy
Sprawozdawca uważa, że proponowane wsparcie budżetowe dla polityki ochrony środowiska naturalnego w nadchodzącym okresie pozwoli Unii Europejskiej osiągnąć pozycję światowego lidera w tak ważnych obszarach jak łagodzenie skutków zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych.
The rapporteur considers that the proposed budgetary support for environmental policy in the coming period will give the European Union a leading role in the world in important areas such as mitigating the effect of climate change or preserving natural resources.
Wynik tej szeroko zakrojonej debaty umożliwi lepsze zrozumienie, w jaki sposób strategia zintegrowanej polityki dotyczącej wyrobu może być skutecznie włączona do polityki ochrony środowiska naturalnego.
The outcome of this wide debate will provide an insight into how the integrated product policy strategy can be successfully integrated into environmental policy.
Zapobieganie, zaradzanie szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, przyczynia się realizacji celów i zasad wspólnotowej polityki ochrony środowiska naturalnego określonej w Traktacie.
Preventing and remedying, insofar as is possible, environmental damage contributes to implementing the objectives and principles of the Community's environment policy as set out in the Treaty.
Cele wspólnotowej polityki ochrony środowiska naturalnego to, w szczególności, zachowanie, ochrona i poprawienie jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia ludzkiego oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
The objectives of the Community's environment policy are, in particular, to preserve, protect and improve the quality of the environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally.
Problem polityki ochrony środowiska naturalnego UE narasta, kiedy środki podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego są w konflikcie z rynkiem wewnętrznym.
The constant problem with the EU's environmental policy is when environmental measures conflict with the internal market.
procedura oceny jest podstawowym instrumentem polityki ochrony środowiska naturalnego, jak to określono w art. 130r Traktatu oraz Piątego Wspólnotowego Programu polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i trwałego rozwoju;
whereas the assessment procedure is a fundamental instrument of environmental policy as defined in Article 130r of the Treaty and of the Fifth Community Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development;
uwzględniając prezentację polityczną Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego (IEEP)
having regard to the policy briefing by the Institute for European Environmental Policy (IEEP)
uwzględniając sprawozdanie z oceny wpływu, a także analizy przygotowane przez Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego (IEEP) i Europejską Agencję Środowiska (EEA),
having regard to the Impact Assessment Report and studies prepared by the Institute for European Environmental Policy (IEEP) and the European Environment Agency (EEA),
Odnowienie floty samochodowej pożądane jest z punktu widzenia polityki ochrony środowiska naturalnego oraz aby sprzyjać samochodom osobowym zużywającym mniej paliwa i bezpiecznym dla środowiska.
Renewal of the vehicle fleet is desirable from the angle of environment policy so as to encourage more energy-efficient and environmentally safe passenger cars.
wymaga zwrócenia pełnej uwagi na zapewnienie, że tworzenie wspólnotowej polityki ochrony środowiska naturalnego jest podejmowane w sposób zintegrowany, z uwzględnieniem różnic regionalnych i lokalnych.
requires full consideration to be given to ensuring that the Community's environmental policy-making is undertaken in an integrated way, taking into account regional and local differences.
W szczególności nie zmienia to faktu, że obowiązki te muszą wyróżniać się na tle normalnych warunków działalności przedsiębiorstw w danym sektorze i nie mogą sprzeciwiać się zasadom stanowiącym fundament wspólnotowej polityki ochrony środowiska naturalnego (np. zasadzie "zanieczyszczający płaci").
In particular, these obligations must exhibit special characteristics as compared with the normal business environment of companies in the sector, and may not be incompatible with the principles on which Community environmental protection policy is based (e.g. the polluter pays principle).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo