Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polu widzenia" na angielski

Wyszukaj polu widzenia w: Definicja Synonimy
field of vision
field of view
visual field
sighted
visual contact
Zostań w jego polu widzenia, inaczej możesz go rozzłościć.
Stay in his field of vision, you're making him nervous.
Informację tę umieszcza się w tym samym polu widzenia, co nazwę produktu.
That information shall be located in the same field of vision as the product name.
Przeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki.
Obstruction within driver's field of view that materially affects his view in front or to the sides.
Wyraźnie widoczne urządzenie ostrzegawcze w polu widzenia użytkownika musi informować, że grzejnik spalinowy jest włączony lub wyłączony.
A clearly visible tell-tale in the operator's field of view shall inform when the combustion heater is switched on or off.
Określenia te znajdują się w tym samym polu widzenia.
All this information must be in the same visual field.
Po około trzech minutach w polu widzenia lewego oka, zobaczyłam nagły błysk światła.
Well, at about three minutes in, in my left visual field of my left eye, I experienced a bright flash.
Właściwie, trudno mi zmieścić cię całego w polu widzenia.
In fact, I often struggle to fit all of you in my field of vision.
Wskaźnik skrętu musi być umiejscowiony przed sternikiem i w jego polu widzenia.
The rate-of-turn indicator shall be located ahead of the helmsman and within their field of vision.
Należy zatem ustanowić zasady dotyczące czytelności oraz koncentracji obowiązkowych informacji w głównym polu widzenia.
Rules should therefore be laid down on readability and the concentration of mandatory information within the main field of vision.
Przeszkód w polu widzenia spowodowanych cechami charakterystycznymi pojazdów;
Obstruction of the field of view caused by the characteristics of their vehicles;
W 180º przednim polu widzenia kierowcy, określonym w pkt 5.1.3 załącznika I do dyrektywy 77/649/EWG, nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
No obstruction in the 180º forward field of vision of the driver as defined in point 5.1.3 of Annex I to Directive 77/649/EEC shall be permitted.
Rozsądne wydaje się umieszczanie informacji w tym samym polu widzenia
It would be appropriate to provide the information in one field of vision,
Informacje opisowe powinny znajdować się w tym samym polu widzenia co nazwa, być napisane łatwą do odczytania czcionką, tak aby nie wprowadzać w błąd konsumentów.
Descriptive information need to appear in the same field of view as the name, in an easily legible font, to ensure that the consumer is not misled.
Obowiązek umieszczania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej w głównym polu widzenia jest niemożliwy do zrealizowania na małych opakowaniach (np. gumy do żucia).
The requirement for the mandatory nutrition declaration to appear in the main field of vision is impractical on small packagings (e.g. chewing gum products).
Nie muszą one znajdować się w głównym polu widzenia lub z przodu opakowania.
The presentation does not have to be in the main field of vision or in the front of pack.
Dla przeciętnego konsumenta zrozumienie etykiety byłoby wygodniejsze i łatwiejsze, gdyby wszystkie niezbędne informacje znajdowały się w tym samym polu widzenia.
The average consumer would find it more convenient and easier to understand a label if all essential information is found in the same field of vision.
W przypadku whisky zawsze podaje się informację o kraju pochodzenia, umieszczając ją w głównym polu widzenia.
For whisky, the indication of the country of origin shall always be given, and in the principal field of vision.
Wszystkie informacje żywieniowe (z powtórzoną wartością energetyczną) powinny jednak być umieszczane razem w jednym miejscu, w głównym polu widzenia na opakowaniu.
However, all nutrition information (with repeated energy value) should be placed together in one place in the principal field of vision on the package.
Umieszczenie informacji lub części informacji w głównym polu widzenia jest niewykonalne na małych opakowaniach.
Listing the declaration or parts of the declaration in the principal field of vision is not feasible on small packs.
Dlatego informacja o wartości odżywczej powinna się znajdować w tym samym polu widzenia.
Therefore, the nutrition declaration should be in the same field of vision.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 237. Pasujących: 237. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo