Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomoc" na angielski

Zobacz także: pomoc na rzecz
Wyszukaj pomoc w: Definicja Synonimy

Sugestie

Dlatego też należy odzyskać tę dodatkową pomoc, jak również pomoc inwestycyjną.
Therefore, this additional aid as well as the investment aid should be recovered.
Rumunia wskazała, że zgłoszona pomoc szkoleniowa i przyznana uprzednio pomoc regionalna nie obejmują pokrywających się kosztów kwalifikowalnych.
Romania has shown that the notified training aid and the previously-awarded regional aid do not cover overlapping eligible costs.
Poprosili wolkański konsulat o pomoc w ujawnieniu działalności przestępców.
They asked the Vulcan consulate to help them expose these criminals.
Jestem zmuszony ponownie prosić o pomoc.
Now I have to ask again for help.
Sekretariat Generalny Rady zapewni Komitetowi Doradczemu pomoc sekretariatu.
The General Secretariat of the Council shall provide secretarial assistance to the Advisory Committee as necessary.
Spróbowałem stworzyć szykowną atmosferę, gdzie mogę zaoferować osobistą pomoc.
I've tried to create a stylish atmosphere where I can offer personalized assistance.
Zabrałam go stamtąd, kiedy dzwonił po pomoc.
I picked him up there once when he called me for help.
Chce pomoc ci odnalezc tego rekina.
I want to help you find that shark.
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc Langkasuki.
I'm Very grateful for Langkasuka's help.
Mnóstwo ludzi prosi o pomoc dla George'a Bailey.
A lot of people asking for help for a man named George Bailey.
Potrzebujemy całą pomoc że przycinamy osiągnąć.
We need the whole help that we prune.
Kiedy przybyła pomoc, znaleźli Luke'a koło przewróconej łodzi.
When help arrived, they found Luke near the overturned boat.
Żeby ci podziękować za twoją pomoc.
You know, to thank you for your help...
Prue, potrzebna nam twoja pomoc.
Prue, come on, we need your help.
Władze proszą mieszkańców o pomoc w ujęciu kryminalistów.
Authorities continue to ask for the public's help in bringing these criminals to justice.
Zadzwoniłam po pomoc do Milton Security.
I called Milton Security because I needed help.
Wysłannik poprosił o pomoc w podróży.
The Emissary has asked for help in his journey.
Odszukamy drogę powrotną i wezwiemy pomoc.
We find the road back and get help.
Szeryf Bannerman poprosił mnie o pomoc.
Sheriff Bannerman asked me to help find her.
Doceniam twoją pomoc kapitanie, teraz proszę się odmeldować.
I appreciate your help, Captain... but it can withdraw.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39923. Pasujących: 39923. Czas odpowiedzi: 381 ms.

pomóc +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo