Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomocą wszelkich środków" na angielski

Wyszukaj pomocą wszelkich środków w: Definicja Synonimy
by any means
by all means
Powierzchnia działki rolnej określana jest za pomocą wszelkich środków spełniających minimalną jakość pomiaru przynajmniej równoważną wymaganej przez obowiązujące na poziomie Wspólnoty normy techniczne.
Agricultural parcel areas shall be determined by any means proven to assure measurement of quality at least equivalent to that required by applicable technical standard, as drawn up at Community level.
Konsultacje te można prowadzić za pomocą wszelkich środków, które Strona lub Strony uznają za stosowne.
These consultations may be conducted by any means the Party or Parties deem appropriate.
Za pomocą wszelkich środków, zablokuj go.
By all means, lock him up.
Aby zaspokoić potrzeby wynikające z proponowanego rozporządzenia, wieloletnie ramy finansowe są dostosowywane za pomocą wszelkich środków przewidzianych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 17 maja 2006 r.
In order to cover the needs flowing from the proposed Regulation, the Multiannual Financial Framework shall be adjusted by all means provided for in the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006.
Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby począwszy od pierwszego kontaktu z organami ścigania, ofiary miały w szczególności dostęp - za pomocą wszelkich środków jakie uznają za właściwe, tak dalece jak będzie to możliwe w językach powszechnie rozumianych - do informacji mających znaczenie dla ochrony ich interesów.
Each Member State shall ensure that victims in particular have access, as from their first contact with law enforcement agencies, by any means it deems appropriate and as far as possible in languages commonly understood, to information of relevance for the protection of their interests.
Ciągłość pobytu, określonego w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2, może być poświadczona za pomocą wszelkich środków dowodowych, stosowanych w państwie pobytu.
Continuity of residence as provided for in Articles 2 (1) and 3 (2) may be attested by any means of proof in use in the country of residence.
Krytykować należy za pomocą wszelkich środków tam, gdzie potrzeba, a tym, którzy martwią się o napastowanie Irlandii, jak Nigel Farage, powiem: nie napastowano nas tak po prostu.
Criticise by all means where it is needed, and to those, like Nigel Farage, who worry about the Irish being bullied, I would say: we are not easily bullied.
Wszędzie tam gdzie inspektorzy Komisji napotykają na trudności w realizacji swych obowiązków, zainteresowane Państwa Członkowskie pomagają Komisji w pełnym wykonaniu jej zadań za pomocą wszelkich środków leżących w granicach ich uprawnień.
Wherever Commission inspectors encounter difficulties in the execution of their duties, the Member States concerned shall by any means within their legal powers assist the Commission to accomplish in full its task.
Ci faceci szerzą plotkę Friedman'a o wolnym rynku za pomocą wszelkich środków, jakie mają.
THESE GUYS SPREAD FRIEDMAN'S FREE-MARKET GOSPEL BY ANY MEANS THAT THEY CAN,
realizowane za pomocą wszelkich środków umownych, w tym:
by any contractual means, including:
Informacje o tego rodzaju usługach powinny być przekazywane obywatelom i przedsiębiorstwom w możliwie jak najszerszym zakresie za pomocą wszelkich środków masowego przekazu na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
Information about such services should be communicated to Citizens and Businesses as widely as possible using all forms of media at national, regional and local levels.
Wniosek nie jest zatem zgodny z WRF na lata 2007-2013 i ich modyfikacja, za pomocą wszelkich środków przewidzianych w pkt. 21-23 PMI, jest nieunikniona.
As it stands, the proposal is not compatible with the MFF 2007-2013, and its revision, through all means provided for by points 21 to 23 of the IIA, is unavoidable.
Operatorzy parkingów lub dostawcy usług powiadamiają użytkowników o uruchomieniu każdej nowej usługi informacyjnej o bezpiecznych i chronionych parkingach za pomocą wszelkich środków komunikacji, jakie uznają za stosowne.
Parking operators and/or service providers shall inform the users about the launch of any new information service for safe and secure parking by any communication means they find appropriate.
Jeżeli państwo członkowskie uzna, że nie przygotowano takiego POI ani odpowiadającego mu środka, zapewnia za pomocą wszelkich środków uznanych za odpowiednie, aby POI lub odpowiadający mu plan został przygotowany z uwzględnieniem kwestii wymienionych w załączniku II.
If a Member State finds that such an OSP or equivalent has not been prepared, it shall ensure by any measures deemed appropriate, that the OSP or equivalent is prepared addressing the issues identified in Annex II.
Jeżeli państwo członkowskie uzna, że w odniesieniu do wyznaczonej EIK nie powołano urzędnika łącznikowego ds. ochrony ani osoby mu odpowiadającej, zapewnia za pomocą wszelkich środków uznanych za odpowiednie, aby został powołany urzędnik łącznikowy ds. ochrony lub osoba mu odpowiadająca.
If a Member State finds that a Security Liaison Officer or equivalent does not exist in relation to a designated ECI, it shall ensure by any measures deemed appropriate, that such a Security Liaison Officer or equivalent is designated.
realizowane za pomocą wszelkich środków umownych, w tym zakupu, wynajmu oraz dzierżawy lub sprzedaży ratalnej z opcją lub bez opcji wykupu;
by any contractual means, including: purchase; lease; and rental or hire purchase, with or without an option to buy;
Ukarzę ich za pomocą wszelkich środków, jakie będę miał do dyspozycji.
I will punish them with any arms at my disposal.
wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że UE od lat negocjuje międzynarodowe umowy handlowe z ważnymi partnerami handlowymi, które zawierają liczne środki sprzeczne z zasadami demokracji; będzie nakłaniał do przestrzegania tych zasad za pomocą wszelkich środków i procedur;
Expresses its deepest concern about the fact that the EU has for years been negotiating international trade agreements with important trade partners, including numerous measures contrary to the principles of democracy; will use all means and procedures to compel due respect for them;
(c) 'nadawanie telewizyjne' lub 'usługa linearna' oznacza pierwotną emisję różnych programów za pomocą wszelkich środków, w formie kodowanej lub niekodowanej oraz w kolejności chronologicznej, w celu jednoczesnego oglądania programów na podstawie układu programu.
(c) 'television broadcast' or 'linear service' means the initial transmission by any technical means, in encoded or unencoded form and in a chronological sequence of different programmes for simultaneous viewing of programmes on the basis of the programme schedule.
promować wszelkie działania sprzyjające harmonijnemu, zrównoważonemu rozwojowi światowej gospodarki produktów z oliwek za pomocą wszelkich środków w dyspozycji Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w obszarach produkcji, spożycia i handlu międzynarodowego, przy uwzględnieniu wzajemnych powiązań miedzy nimi;
to promote any activities conducive to the harmonious, sustainable expansion of the world olive products economy by every means in the power of the International Olive Council in the fields of production, consumption and international trade, having regard to the ways in which they are interrelated,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo