Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomoc w sprawie" na angielski

Wyszukaj pomoc w sprawie w: Definicja Synonimy
help on

Sugestie

Nie chciałeś się w to mieszać, ale przyda mi się pomoc w sprawie tej imprezy.
I know you want to stay out of it, but I could really use your help on this college party issue.
Po raz ostatni poprosiłem cię o pomoc w sprawie egzaminu z historii, Rick.
This is the last time I ask you for help on my history final, Rick.
To samo powiedziałeś mi, kiedy prosiłem cię o pomoc w sprawie tych ciał znalezionych w pustostanach.
So you told me when I asked you for help on those bodies in the vacant houses.
Dzięki za pomoc w sprawie siostry.
Thanks for all the help with my sister.
Właściwie chciałem cię prosić o pomoc w sprawie... zabójstwa gubernatora.
Actually, I wanted to see if you could get any the assassination of the Governor.
Słuchaj, dzięki... za pomoc w sprawie.
(Alexis chuckles) Lookin' good, Grams.
Słuchaj, dzięki... za pomoc w sprawie.
Powinniśmy poprosić Starka, o większą pomoc w sprawie, Booth.
We should ask Stark for more help on this case, Booth.
Nie przyjechałaś tu po pomoc w sprawie muzyki.
You didn't come here to seek music advice.
Chciałem osobiście podziękować za pomoc w sprawie naszych przyjaciół w Azakstanie.
I wanted to thank you personally for your help with our Azakstani friends.
Guinevere zaoferowała mi swoją pomoc w sprawie z Joe.
Guinevere has very kindly offered to sort things out with Joe for me.
Proszę o pomoc w sprawie naszego głównego świadka zgodnie z prawem dotyczącym edukacji nieletnich.
I am asking for help keeping a material witness in compliance with the law regarding the education of minors.
Chciałem wam tylko powiedzieć, że Departament 44 naprawdę docenia waszą pomoc w sprawie Neox.
I just wanted to let you know that department 44 really appreciated your help on the Neox case.
Zaoferował mi pomoc w sprawie mojego spalenia.
He offered to help out with this whole burn notice thing.
Dzięki ci za, za pomoc w sprawie Maldonado.
Thank you for the help with the Maldonado case.
Moja pomoc w sprawie Baley nie była całkowicie legalna, więc robiliśmy coś innego.
I wasn't legally allowed to help with Baley, so we did something else.
Dzwonili z Baltimore. Proszą o pomoc w sprawie seryjnego mordercy.
They want our help on a serial killer profile.
Mouch, chciałbym cię prosić o pomoc w sprawie mojego ubezpieczenia, emerytury, bo chcę ją do nich dopisać...
And, Mouch, I wanted to ask you about helping me sort out my insurance, pension, getting her name on it...
Właśnie to chciałam usłyszeć, kiedy prosiłam cię o pomoc w sprawie nakazu.
That's what I wish you'd said when I'd asked for help on that warrant.
Zachęca się krajowe organy regulacyjne lub inne właściwe organy krajowe do publikowania wskazówek dla organów przyznających pomoc w sprawie zasad obowiązujących przy ustalaniu warunków dotyczących dostępu hurtowego i stawek opłat za taki dostęp.
NRAs or other competent national bodies are encouraged to publish guidance for granting authorities on the principles to set wholesale access conditions and tariffs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo