Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomocne" na angielski

help
assist
helpful useful helping
handy
supportive
unhelpful
instrumental

Sugestie

Poznanie rzeczy które się nie wydarzyły jest pomocne.
Just knowing things that didn't happen is a help.
Jeśli będziesz nadzorował ściany, byłoby to pomocne.
If you could oversee manning the walls, it would be a help.
Jednakże badania farmakologiczne mogą być także pomocne w zrozumieniu zjawisk toksykologicznych.
However, pharmacological studies may also assist in the understanding of toxicological phenomena.
Te informacje statystyczne mogą również być pomocne przy kompilacji przepływów bilansów płatniczych.
This statistical information may also assist in the compilation of balance of payments flows.
Byłoby to pomocne, gdzyby wszyscy opuścili pomieszczenie.
It would be helpful if everybody got out of here.
Byłoby pomocne gdybyśmy mogli zobaczyć pokój pani syna.
It would be helpful if we could see your son's room.
Czasem przyjęcie zbyt szerokiej definicji nie jest pomocne.
Sometimes it is not helpful to make a definition too broad.
Ustępstwo byłoby zatem wyjątkowo pomocne i umożliwiłoby nam zatwierdzenie tej umowy.
A concession would therefore prove exceptionally helpful and would enable us to approve the agreement.
Dziękujemy za to bardzo pomocne wyjaśnienie.
Well, thank you for that helpful clarification.
W celu obliczenia wysokości odszkodowania pomocne byłyby niewiążące ramowe wytyczne.
For the calculation of damages, a non-binding guidance framework would be helpful.
To naprawdę pomocne, panie Lefevre.
This is really helpful, Mr. Lefevre.
Nie, dzięki, to bardzo pomocne.
No, thank you, 'cause that is extremely helpful.
Bardzo pomocne w jej pracach są wizyty rozpoznawcze przedstawicieli komisji.
The fact-finding visits by committee representatives are very helpful to its work.
Naprawdę, byłoby pomocne gdybyś poddał się przepisanej rehabilitacji.
Really, it's more helpful if you do the prescribed rehab yourself.
To będzie pomocne w chodzeniu i okazjonalnym stepowaniu.
This will help with walking or the occasional tap dance.
Zdjęcia jak tańczyła albo pływała byłyby najbardziej pomocne.
Pictures of her dancing would be most helpful, or swimming.
To byłoby bardzo pomocne, dziękuję.
That would be very helpful, thank you.
Zeke, byłeś tak pomocne dotychczas.
Zeke, you've been so helpful thus far.
Byłoby pomocne znać jego miejsce zamieszkania.
It would be helpful to know his whereabouts.
W tym przypadku byłoby to bardzo pomocne.
Well, it would just be very helpful in this case.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1214. Pasujących: 1214. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo