Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomocy na rzecz rozwoju" na angielski

Wyszukaj pomocy na rzecz rozwoju w: Definicja Synonimy
development aid
development assistance
Ponad połowa oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju na świecie pochodzi z Unii Europejskiej.
More than half the world's formal development aid originates in the European Union.
Realizacja pomocy na rzecz rozwoju jest jednak trudniejsza w przypadku krajów najmniej rozwiniętych.
However, development aid implementation is more difficult concerning least developed countries.
Państwa członkowskie UE zapewniają również poprzez kanały dwustronne pokaźne kwoty w ramach pomocy na rzecz rozwoju.
EU member states also provide large amounts of development assistance through bilateral channels.
Według mnie można to osiągnąć jedynie poprzez wyłożenie zasobów i ustanowienie jednej wspólnej instytucji unijnej odpowiedzialnej za gromadzenie, lokowanie i wydawanie funduszy oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju.
In my opinion this can only be achieved when pooling resources and establishing one single EU institution responsible for the accumulation, allocation and disbursement of the Official Development Assistance.
Komisja Europejska jest największym dawcą oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju, przekazującym rocznie 49 miliardów euro.
The European Commission is the largest donor of official development aid, providing EUR 49 billion per year.
Jako oficjalny lider w dziedzinie praw człowieka i pomocy na rzecz rozwoju, UE musi podjąć szereg wyzwań w Ameryce Łacińskiej.
As the official champion of human rights and development aid, it must take up its many challenges in Latin America.
Z tego względu mamy obowiązek podejścia do przedmiotowej sprawy pod kątem pomocy na rzecz rozwoju i zwalczania ubóstwa.
We must therefore look at the issue from the point of view of development aid and combating poverty.
Według badania MFW wydatki publiczne 33 państw są w ponad 50 % zależne od międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju, co daje do myślenia.
There is food for thought in the fact that, according to an IMF study, the public expenditure of 33 countries is more than 50% dependent on international development aid.
Zdecydowanie możliwe jest skorzystanie z pomocy na rzecz rozwoju jako ze sposobu wywierania nacisku na zawarcie umów o readmisji.
It is absolutely possible to use development aid as a means of applying pressure to conclude readmission agreements.
Powinniśmy oszczędzać na przykład na szkoleniu zarządzaniu i kosztach personelu, tak aby większa ilość pomocy na rzecz rozwoju rzeczywiście docierała do odbiorców.
We should save, for example, on staff training, administration and expenses so that more development aid actually reaches the recipients.
W 2005 r. deklaracja paryska ustanowiła szczegółowe zobowiązania w celu promowania większej skuteczności pomocy na rzecz rozwoju, w oparciu o dialog i wzajemną rozliczalność.
In 2005, the Paris Declaration established specific commitments to promote enhanced development aid effectiveness, on the basis of dialogue and mutual accountability.
Te ramy międzynarodowe są konieczne dla UE, która dostarcza ponad 55% całej pomocy na rzecz rozwoju na świecie.
That international framework is essential for the EU, which provides more than 55% of total world development aid.
Tytuł: Zmiana programu pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich N 679/2002
Title: Amendment of the rural development aid scheme N 679/2002
Razem z nowymi państwami członkowskimi, UE może umocnić swą rolę czołowego darczyńcy w zakresie pomocy na rzecz rozwoju.
Together with the new Member States, the EU can strengthen its role as the number one donor of development aid.
Otóż jest on prosty: w niektórych punktach próbuje się dodać element wojskowy do pomocy na rzecz rozwoju.
The reason is simple: because in certain sections it tries to bring a military component into development aid.
Szczerze mówiąc, nie chciałbym mówić o bezpośrednim zastosowaniu warunków dotyczących pomocy na rzecz rozwoju w odniesieniu do tych aspektów.
Frankly, I do not wish to speak about the direct application of conditions on development aid in relation to these aspects.
Dlatego też reforma WPR, polityka pomocy na rzecz rozwoju prowadzona przez UE oraz strategie energetyczne muszą zostać przeanalizowane z uwzględnieniem dramatycznych zmian w sytuacji międzynarodowej.
Therefore the reform of the CAP, the EU development aid policy and the energy policies have to be examined by considering the dramatic changes in the international context.
Program pomocy na rzecz rozwoju rynku i gwarancje kredytowe
Market Development Assistance Scheme and loan guarantees
Liczby te świetnie ilustrują znaczenie europejskiej pomocy na rzecz rozwoju i - naturalnie - wagę instrumentu na rzecz stabilności.
These figures are a good demonstration of the importance of European development assistance and, naturally, of the significance of the Instrument for Stability.
Należy zwrócić o wiele większą uwagę na wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii w dwu- i wielostronnej pomocy na rzecz rozwoju, a UE powinna również finansować i aktywnie wspierać tworzenie potencjału instytucjonalnego.
Much more attention has to be put on energy efficiency and renewables in bi-lateral and multilateral development aid and EU should also finance and actively assist institutional capacity building.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 183. Pasujących: 183. Czas odpowiedzi: 153 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo