Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poprzez wykorzystanie" na angielski

Wyszukaj poprzez wykorzystanie w: Definicja Synonimy
by using
by the use of
by use of
through the use of
by exploiting
by utilising
through the exploitation of
by taking advantage
by harnessing
by making use of
by building
by drawing
via the use
Bułgaria postanowiła jednak, że będzie rozbudowywać swoje zdolności produkcyjne energii poprzez wykorzystanie energii jądrowej.
Yet Bulgaria has for its part decided to expand its generating capacity by using nuclear power.
Podjęcie takich działań jest bezwzględnie konieczne w celu osiągnięcia synergii i obniżenia kosztów poprzez wykorzystanie działających już mechanizmów.
This action is absolutely necessary in order to achieve synergies and to reduce costs by using the mechanisms already in operation.
Znaczne ograniczenie emisji możliwe jest również poprzez zmiany w konstrukcji samolotów - np. dzięki zastosowaniu innych materiałów - i w budowie silników, a także poprzez wykorzystanie alternatywnych paliw.
Substantial cuts in emissions can also be achieved by changes in aircraft design - for example in the materials used - and in engine construction, as well as by the use of alternative fuels.
Ponadto oznakowanie opakowania produktu jest uzupełniane, gdy to stosowne, poprzez wykorzystanie innych kanałów komunikacyjnych, takich jak strony internetowe, w celu zapewnienia bardziej szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa i stosowania substancji lub preparatu.
Furthermore, on-pack labelling shall be complemented, when appropriate, by the use of other channels of communication, such as websites, for the provision of more detailed safety and use information in relation to the substance or preparation.
programy demonstracyjne pokazujące, w jaki sposób ograniczyć częstotliwość stosowania poprzez wykorzystanie niechemicznych metod i systemów kontroli szkodników;
Demonstration programmes on how to reduce frequency of application by use of non-chemical pest control methods and systems;
Głosowałem za poprawą struktury tej koordynacji poprzez wykorzystanie różnych źródeł - w tym zalet bezpiecznej produkcji energii jądrowej - które wszystkie należy zweryfikować w świetle porad ze strony krajowych inspektoratów i zmian technologicznych.
I voted to improve the structure of this coordination by use of a variety of sources - including the beneficial effects of safe nuclear energy production - all of which needs to be reviewed in the light of advice from national inspectorates and changes in technology.
Dalsze pogłębianie współpracy z władzami innych krajów, w szczególności poprzez wykorzystanie w większym stopniu regionalnej sieci wywiadu finansowego.
Further improve cooperation with the authorities of other countries, in particular by using the Regional Financial Intelligence Network more actively.
Podkreśla ono pragnienie możliwie jak największego unormowania stosunków UE z Kosowem poprzez wykorzystanie wszystkich instrumentów dostępnych w ramach PSiS.
It stressed the desire to normalise the EU's relations with Kosovo as far as possible by using all the instruments available within the SAP.
Państwa Członkowskie mogą przyznać wsparcie na odnawialne źródła energii poprzez wykorzystanie mechanizmów rynkowych takich jak zielone certyfikaty lub przetargi.
Member States may grant support for renewable energy sources by using market mechanisms such as green certificates or tenders.
Osiągnięcie tego jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych skutecznych instrumentów współpracy międzynarodowej i wewnętrznej.
This can only be achieved by using all possible effective instruments of international and internal cooperation.
Omawiane sprawozdanie stanowi przykład dobrej współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a instytucją finansową, której zadaniem jest przyczynianie się do zrównoważonego i rzetelnego rozwoju Wspólnoty poprzez wykorzystanie narzędzi rynku kapitałowego oraz środków własnych.
The report is an example of good cooperation between the European Parliament and this financial institution which has the task to contribute for a balanced and sound development of the Community by using capital market tools and its own resources.
Europejski plan naprawy gospodarczej stanowi wsparcie dla zwalczania globalnego ocieplenia nie tylko poprzez alokację środków na rozwój innowacyjnej technologii, ale także poprzez wykorzystanie sposobów zwiększających efektywność energetyczną.
The European Economic Recovery Plan supports the battle against global warming not only by allocating funds for the development of innovative technology, but also by using ways which will boost energy efficiency.
redukuje ogólny negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie odpadów jako substytutu innych zasobów;
decreases the overall negative environmental impacts by using waste as a substitute for other resources;
Dzieje się tak dlatego, że głównym celem tego sprawozdania jest zagwarantowanie jeszcze większych zysków, szczególnie poprzez wykorzystanie rynku handlu emisjami gazów cieplarnianych.
That is because the main objective of the report is to guarantee ever greater profits, specifically by using the market in greenhouse gas emissions trading.
Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewnić stabilną operację przetwarzania poprzez wykorzystanie systemu kontroli procesów oraz stosowanie kombinacji poniższych technik.
In order to improve overall environmental performance, BAT is to ensure stable process operation by using a process control system together with a combination of the techniques given below.
W poprawce złożonej wspólnie przez Grupę Zielonych, Zjednoczoną Lewicę i ECR zaproponowano znaczne ograniczenie kosztów podróży poprzez wykorzystanie elastycznych biletów w klasie ekonomicznej na loty trwające krócej niż cztery godziny.
An amendment jointly tabled by the Greens, the United Left and the ECR proposes to reduce travel costs significantly by using flexible economy class tickets for flights under four hours in length.
Producenci i importerzy sprawdzili, zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, że badań na zwierzętach nie można zastąpić ani ograniczyć poprzez wykorzystanie innych metod.
The manufacturers and importers have checked, in accordance with Article 10(5) of Regulation (EEC) No 793/93, that tests on animals cannot be replaced or limited by using other methods.
Jednakże jest to mało istotna różnica, która może być łatwo skompensowana poprzez mieszanie różnych rodzajów biodiesla lub poprzez wykorzystanie dodatków w czystym biodieslu, szczególnie w zimie.
However, this is a minor difference which can easily be compensated either by mixing different types of biodiesel or by using additives in pure biodiesel, in particular in winter time.
Na podstawie powyższego określono niezbędny poziom wzrostu cen poprzez wykorzystanie średnich ważonych cen importowych, ustalonych w celu obliczenia podcięcia cenowego, i dodanie dodatkowego elementu zysku.
On the basis of the above, the necessary price increase was determined by using the weighted average import price, as established for the undercutting calculation, and adding an additional element of profit.
w tym poprzez wykorzystanie badań na korzyść organizacji społeczeństwa obywatelskiego
including through the use of research for the benefit of Civil Society Organisations (CSOs)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 297. Pasujących: 297. Czas odpowiedzi: 175 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo