Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "porwać" na angielski

Wyszukaj porwać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Że tajna policja zamierza ich porwać z ambasady.
I have the secret police intend to kidnap them from this embassy.
"Wyjść i porwać dziewczynę".
Your assignment for today was to go out and kidnap a girl.
Mógł zostać zatrudniony aby porwać dziewczyny.
He may have been hired to abduct the girls.
Tylko tak mógł porwać Penny z ulicy.
It was the only way he could abduct Penny off the street.
Chcę tylko porwać pana na chwilkę.
I just want to grab you for a moment.
Musimy porwać imperialnego droida i wysłać Choppera na jego miejsce.
The only way to be sure is to grab the Imperial droid... and send Chopper in its place.
Panienko Swann, przyszli Panią porwać.
Miss Swann, they've come to kidnap you.
Ludzie stojący za nią były rzeczywiście próbuje porwać naukowca.
The people behind it were actually trying to kidnap a scientist.
Ktoś próbował porwać mnie z lotniska.
Somebody tried to kidnap me from the airport.
Jakieś zbiry chciały porwać nasze dziewczynki.
Some rogues tried to kidnap our Tamil girls.
Niestety nie mogę porwać królowej Francji.
Unfortunately, I can't kidnap the queen of France.
Mieliśmy ją porwać i przywieźć tutaj.
The order was to kidnap her and bring her here with us.
Chciałem zobaczyć jeżeli chciałeś porwać napój.
I wanted to see if you wanted to grab a drink.
Musiałem akurat porwać dziecko tak krzykliwe...
I had to kidnap a baby with leather lungs.
Nie pomogę ci porwać tej dziewczyny.
I'm not helping you kidnap that girl.
Jesteśmy tu by cię porwać na dziwczyński wieczór.
We're here to kidnap you for a girls' night out.
Waits usiłował kogoś porwać dziś rano.
Waits tried to abduct someone early this morning.
Jakiś psychol próbuje porwać córkę prezydenta.
Some psycho tried to kidnap the President's daughter.
Myślimy, że moglibyśmy go porwać.
We thought we could kidnap him.
A tego ranka, próbowano mnie porwać.
And this morning, men tried to abduct me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 976. Pasujących: 976. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo