Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "porządek obrad" na angielski

Wyszukaj porządek obrad w: Definicja Synonimy
agenda
order of business
their agendas
Sekretariat opracowuje wstępny porządek obrad pod kierunkiem przewodniczącego.
The Secretariat shall draw up the provisional agenda under the responsibility of the Chairperson.
Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad dla każdego posiedzenia.
The provisional agenda for every meeting shall be drawn up by the President.
Proszę nie przedłużać tego czasu, bo to łamie porządek obrad i Regulamin.
Please do not speak for longer, because this disrupts the order of business and contravenes the Rules of Procedure.
Panie Drewery, jaki jest porządek obrad?
Mr. Drewery, what is the order of business?
Przewodniczący każdej komisji, działając w porozumieniu z pierwszym wiceprzewodniczącym, określa daty posiedzeń i porządek obrad.
The dates of meetings and their agendas shall be set by the chairman of each commission acting in agreement with the first vice-chairman.
Artykuł 48 - Zwoływanie komisji i porządek obrad
Rule 48 - Convening of commissions and their agendas
Komisja Mieszana przyjmuje porządek obrad na początku posiedzenia.
At the beginning of the meeting, the Committee shall adopt the agenda.
Agencja przygotowuje we współpracy z przewodniczącym porządek obrad do zatwierdzenia przez komitet.
The agenda shall be prepared by the Agency in cooperation with the Chairperson for approval by the Committee.
W tym kontekście Prezydencja ustala ostateczny porządek obrad Coreperu.
In this context the Presidency shall finalise Coreper's agenda.
przyjmuje swój porządek obrad i regulamin;
adopts its own agenda, rules and procedures;
Wspólny Komitet CETA uzgadnia harmonogram posiedzeń i ustala swój porządek obrad.
The CETA Joint Committee shall agree on its meeting schedule and its agenda.
Specjalne komitety za obopólną zgodą uzgadniają harmonogram posiedzeń i ustalają swój porządek obrad.
The specialised committees shall set their meeting schedule and agenda by mutual consent.
Ostateczny porządek obrad ustalany jest podczas obrad Grupy.
The agenda shall be finally decided at the Session of the Group.
Przewodniczący przygotowuje wstępny porządek obrad każdego posiedzenia KEONA z należytym uwzględnieniem pisemnych uwag członków.
The Chair shall prepare the provisional agenda of each meeting of the CEAOB with due regard to members' written contributions.
Ponieważ mają ich własny porządek obrad, Tom.
Because they have their own agenda, Tom.
Na początku posiedzenia Komitet na wniosek przewodniczącego przyjmuje porządek obrad.
Acting on a proposal from its Chairperson, the Committee shall adopt the agenda at the beginning of the meeting.
Wstępny porządek obrad na każdą sesję przygotowywany jest przez Sekretarza Generalnego po konsultacji z przewodniczącym.
The provisional agenda for each session shall be prepared by the Secretary-General in consultation with the Chairperson.
A więc najwyższy czas, abyśmy w porządek obrad piątkowego spotkania wpisali, że Europa musi przyjrzeć się swym własnym zasobom i źródłom.
So it is about time that we put on the agenda on Friday that Europe has to look into its own resources and sources.
Tymczasowy porządek obrad wysyła się do uczestników, o których mowa w art. 1, na co najmniej 10 dni roboczych przed datą posiedzenia.
The provisional agenda shall be sent to the participants referred to in Article 1 at least 10 working days before the meeting.
Co najmniej 15 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący przesyła wstępny porządek obrad osobom stojącym na czele pozostałych delegacji.
The Chairman shall send the provisional agenda to the other heads of delegation at least 15 working days before the beginning of the meeting.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 220. Pasujących: 220. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo