Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poseł do parlamentu europejskiego" na angielski

Wyszukaj poseł do parlamentu europejskiego w: Definicja Synonimy
Jako poseł do Parlamentu Europejskiego regularnie ujawniam moje zobowiązania finansowe.
As a Member of the European Parliament, I have regularly disclosed my financial commitments.
Jego immunitet należy utrzymać, by mógł nadal wykonywać swoje obowiązki jako pełnoprawny poseł do Parlamentu Europejskiego.
His immunity must be defended so that he can continue to carry out his duties as a fully-fledged Member of the European Parliament.
Jako poseł do Parlamentu Europejskiego stawiam interesy obywateli ponad moim własnym.
As an MEP I uphold the citizens' interests before my own.
Aby otrzymać finansowanie, musi być z nich wybrany co najmniej jeden poseł do Parlamentu Europejskiego.
In order to obtain funding, they must have elected at least one MEP.
Jako były poseł do Parlamentu Europejskiego wiem, że Parlament jest i zawsze będzie domem demokracji.
As a former Member of Parliament, I know that Parliament is, and always will be, the home of democracy.
Opisując i krytykując wypaczenia systemu spółdzielczego wykonywał on swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego wyrażając opinię w sprawie wagi publicznej istotnej dla jego wyborców.
In describing and criticising the deviations of the cooperatives' system, he was carrying out his duty as a Member of Parliament in expressing his opinion on a matter of public interest to his constituents.
Nie rozumiem, dlaczego miałbym czynić coś takiego jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
I fail to see why I, as a Member of the European Parliament, would do that.
Właśnie rozpoczęliśmy dyskusje z panią minister Malmström, byłą poseł do Parlamentu Europejskiego, którą doskonale pamiętamy.
We have just started discussions with Mrs Malmström, a former Member of the European Parliament, whom we remember very well.
C. Jako nowy poseł do Parlamentu Europejskiego dostąpiłem zaszczytu wyboru na przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej.
C. As a new Member of the European Parliament I had the honour to be elected Chairman of the Committee on Budgetary Control.
Jako poseł do Parlamentu Europejskiego odbywam szereg spotkań z wyborcami w tym z rolnikami.
As a Member of the European Parliament, I regularly hold meetings with voters, including farmers.
Z przyjemnością oświadczam, że jako Portugalczyk i poseł do Parlamentu Europejskiego zagłosuję za reelekcją pana José Manuela Durão Barroso na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
I am pleased to say that, as a Portuguese and a Member of the European Parliament, I will vote in favour of the re-election of José Manuel Durão Barroso as President of the European Commission.
Jako prawnik i poseł do Parlamentu Europejskiego jestem pewien, że naszą debatę śledzi wielu obywateli podzielających mój pogląd, że jest ona bezprzedmiotowa.
Madam President, as a lawyer and a Member of the European Parliament, I am sure that there are many citizens following our debate who share my feeling that it lacks focus.
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Michael Cramer, inicjator i promotor projektu "Szlak Żelaznej Kurtyny", został zaproszony na warsztaty jako prelegent.
MEP Michael Cramer, initiator and promoter of the Iron Curtain Trail Project was invited to the Workshops as a speaker.
Jako portugalski poseł do Parlamentu Europejskiego mam przyjemność powiedzieć, że zagłosowałem za ponownym wyborem pana José Manuela Durão Barroso na przewodniczącego Komisji Europejskiej.
I am pleased to say that, as a Portuguese and a Member of the European Parliament, I voted in favour of the re-election of José Manuel Durão Barroso as President of the European Commission.
(b) zgodnie z Protokołem Bogdan Golik, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, nadal korzysta z immunitetu.
(b) Mr Golik continues to enjoy immunity under the Protocol as a Member of the European Parliament.
Jean-Charles Marchiani, były poseł do Parlamentu Europejskiego, przedłożył Przewodniczącemu wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego i przywilejów wobec właściwych władz Republiki Francuskiej.
Mr Jean-Charles Marchiani, a former Member of the European Parliament, had requested that the Presidency make representations to the relevant authorities in France to uphold his immunity and privileges.
Wolność jest wielkim darem i cieszę się, że mogę to dziś powiedzieć jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
Freedom is a great gift, and I am pleased to be able that today as a Member of the European Parliament.
Nie ulega wątpliwości, że poseł do Parlamentu Europejskiego jest przedstawicielem państwa członkowskiego biorącym udział w pracach instytucji Wspólnot.
There is no doubt that a Member of the European Parliament is a representative of a Member State who is taking part in the work of the institutions of the Union.
Niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen (PSE), przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych był sprawozdawcą w tej sprawie.
German MEP Jo Leinen (PSE) is Chair of Parliament's Constitutional Affairs Committee, he has also acted as rapporteur on the issue.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, które przyjmuję z zadowoleniem jako poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rumunii - kraju, w którym mieszka ogromna liczba ludzi zaangażowanych w działalność rolniczą.
I voted for the Jeggle report, which I welcome, being an MEP elected in Romania, a country which has a large number of people involved in agricultural activities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 102. Pasujących: 102. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo