Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "postęp" na angielski

Wyszukaj postęp w: Definicja Synonimy
progress
advance
development
improvement
progression
step forward
advancement
headway
leap
progressing
move forward
made
luck
progressed

Sugestie

Na poziomie europejskim zrobiliśmy duży postęp.
We have achieved a great deal of progress at European level.
Będzie porządek, postęp, cywilizacja, pokój.
There's going to be order, progress, civilization, peace.
Ustabilizowany postęp natury niszczy także beton.
The steady advance of nature also damages concrete.
Agencja ocenia postęp w przyznawaniu świadectw maszynistom zgodnie z niniejszą dyrektywą.
The Agency shall evaluate the development of the certification of train drivers in accordance with this Directive.
Będzie postęp, jak zacznie mówić.
If he talks at all, that's progress.
Panowie o to symbol przyszłości Ameryki: postęp.
Gentlemen, that's a symbol of America's future. Progress.
To istotny postęp w zakresie ochrony praw obywateli.
This represents important progress with regard to defending citizens' rights.
Przywołanie tej kwestii zapewni korzystny postęp w negocjacjach między obiema stronami.
Mentioning this point will ensure positive progress in the negotiations between both sides.
W ostatnich dwóch latach osiągnięto ogromny postęp.
Great progress has been made in the last few years.
Ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stanowi znaczny postęp w tej dziedzinie.
The European External Action Service (EEAS) represents considerable progress in this respect.
Nasza komisja naprawdę chciałaby osiągnąć postęp w tej dziedzinie.
Our committee would really like to make progress in that area.
Od 1999 roku zrobiliśmy ogromny postęp.
We have made a great deal of progress since 1999.
Zauważyliśmy, że poczyniono znaczący postęp.
We have taken note of the significant progress that has been made.
Osiągnięto znaczący postęp w zakresie przejrzystości informacji o beneficjentach funduszy unijnych.
Considerable progress has been achieved concerning transparency about the beneficiaries of EU funds.
Rozporządzenie 883/2004 stanowi istotny postęp w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego.
Regulation 883/2004 represents important progress in the area of social security coordination.
Poczyniliśmy postęp we wszystkich tych dziedzinach.
We have made progress on all these areas.
Prezydencja szwedzka rzeczywiście poczyniła znaczący postęp w tej sferze.
The Swedish Presidency did indeed make important progress in this field.
Nastąpił również pewien postęp w zakresie uwalniania potencjału przedsiębiorczości.
There has been also some progress with regard to unlocking business potential.
Aby zapewnić znaczny postęp potrzebujemy jednak większego zaangażowania społeczności międzynarodowej.
However, in order to achieve significant progress, we need more engagement from the international community.
Osiągnęliśmy już ważny postęp w ocenie praw pracowników w statucie spółki europejskiej.
We have already made important progress in the evaluation of employees' rights in the European company statute.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4178. Pasujących: 4178. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo