Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "postępowanie" na angielski

Wyszukaj postępowanie w: Definicja Synonimy

Sugestie

1020
286
95
62
W konsekwencji Komisja musiała przedłużyć postępowanie i objąć nim zmieniony plan restrukturyzacji.
As a consequence, it was necessary for the Commission to extend the procedure to cover the amended restructuring plan.
Po wycofaniu zgłoszenia postępowanie nie jest konieczne.
After the withdrawal of the notification, the procedure no longer has any relevance.
Takie postępowanie czyni rząd sudański wspólnikiem tych podejrzanych przestępców.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
W tym przypadku, Komisja zamyka takie postępowanie decyzją bez dokonywania oceny.
In such cases, the Commission must take a decision closing that procedure without carrying out an assessment.
Do tego samego wniosku Komisja doszła również wszczynając postępowanie.
This was also the conclusion reached by the Commission in opening the procedure.
Komisja zamyka postępowanie wszczęte dnia 11 listopada 2003 r.
The Commission hereby closes the procedure initiated on 11 November 2003.
Omawiane postępowanie wyjaśniające obejmuje restrukturyzację NHW w latach 1996 do 1999.
The present investigation procedure covers the restructuring of NHW between 1996 and 1999.
Zaświadczenie musi jednakże wskazywać, że postępowanie jest w toku.
The certificate must, however, indicate that the procedure is pending.
Najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące...
Now, the customary procedure in such cases is as follows.
Po zgłoszeniu rozwiązania postępowanie panelowe zostaje zakończone.
Upon that notification, the panel procedure shall be terminated.
W przeciwnym razie powtórzyć opisane powyżej postępowanie.
If it is not, the above procedure shall be repeated.
postępowanie przetargowe najlepiej umożliwia skuteczne pozyskiwanie zbóż;
Whereas the procedure of issuing invitations to tender best enables cereals to be effectively mobilized;
Po wycofaniu zgłoszenia postępowanie dotyczące zgłoszonego planu restrukturyzacji przestało mieć uzasadnienie.
After the withdrawal of the notification, the procedure regarding the notified restructuring plan ceased to serve any purpose.
Oszacowano, że specjalne dobrowolne postępowanie likwidacyjne potrwa około 18 miesięcy.
The special voluntary liquidation procedure was estimated to last for approximately 18 months.
To dlatego zmieniłaś postępowanie względem Rogera.
So this is why you've changed your conduct towards Roger.
Przepraszam, jeśli moje postępowanie pana zawiodło.
I am sorry if my conduct has disappointed you, Mr Wisley.
Zwykłe postępowanie może kosztować moją córkę życie.
Normal channels... won't bring my daughter back to me alive.
Nie miałem czasu na prawidłowe postępowanie.
Look, I didn't have time to go through the proper channels.
Jeśli wolisz... możemy odwołać postępowanie.
If you prefer,... we can call off the proceedings.
Takie postępowanie może kosztować nas możliwość skazania.
A judgment like that can cost us a conviction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4238. Pasujących: 4238. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo