Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "postępując w ten sposób" na angielski

Wyszukaj postępując w ten sposób w: Definicja Synonimy
in so doing
by doing so
in doing so
By acting in this way
In doing this
Ich główny argument dotyczył tego, że postępując w ten sposób, Portugalia naruszyła swobodę świadczenia usług i że ostatecznie każdemu przedsiębiorcy powinno się pozwolić świadczyć usługi za granicą.
The main argument was that, in so doing, Portugal had infringed the freedom to provide services and that, ultimately, any entrepreneur should be allowed to provide services across borders.
Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa żywnościowego, Urząd powinien podjąć się roli niezależnego naukowego punktu odniesienia w ocenie ryzyka i postępując w ten sposób powinien pomagać w zapewnieniu dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Pursuant to the general principles of food law, the Authority should take on the role of an independent scientific point of reference in risk assessment and in so doing should assist in ensuring the smooth functioning of the internal market.
Co więcej, postępując w ten sposób, Rumunia jedynie wypełniała swoje obowiązki wynikające z art. 108 ust. 3 TFUE.
Indeed, by doing so, Romania merely fulfilled its obligations under Article 108(3) TFEU.
Ustanawianie coraz bardziej surowych warunków ekologicznych nie jest właściwym rozwiązaniem: postępując w ten sposób ryzykujemy postawienie małych i średnich przedsiębiorstw w Europie w niekorzystnej sytuacji.
Setting increasingly strict ecological conditions is not the correct solution: by doing so we risk putting our small and medium-sized enterprises in Europe at a disadvantage.
Rada i Komisja uważają, że postępując w ten sposób, mogą lekceważyć dziedzictwo historyczne Republiki Turcji.
The Council and the Commission think that, in doing so, they can disregard the historical legacy of the Republic of Turkey.
Czy Komisja jest zdania, że postępując w ten sposób, Belgia narusza porozumienia europejskie, i czy inne państwa członkowskie mogą przyjąć środki umożliwiające odmówienie wjazdu na ich terytorium osobom, które uzyskały zezwolenie na pobyt w Belgii?
Does the Commission take the view that, in doing so, Belgium is violating European agreements, and can other Member States take measures to refuse access to their territory to persons regularised in Belgium?
Postępując w ten sposób, można polegać na wsparciu ze strony Parlamentu.
In so doing, you can surely rely on the support of this Parliament.
Postępując w ten sposób, państwo stawiało się w sytuacji związanej z poważnym ryzykiem finansowym.
By doing so, the State was putting itself in a situation of serious financial risk.
Postępując w ten sposób, możemy powstrzymać każdy Ruch Oporu, zanim się rozpocznie.
By doing so, We can stop any resistance before it starts.
Postępując w ten sposób, ryzykujemy dokładnie to, czego się obawiamy: powstanie państwa islamskiego.
In so doing, we risk creating the very thing we purport to fear: an Islamist state.
Nic nie uzyskasz postępując w ten sposób.
Dlatego uważam, że nie osiągniemy niczego, postępując w ten sposób i czyniąc te deklaracje.
Therefore, I think that we will achieve nothing by acting like this and by making these declarations.
Jedynie postępując w ten sposób można żyć w zgodzie z samym sobą.
That's why we could always be true to ourselves.
Uważam, że są niesamowicie odważni postępując w ten sposób.
I think it's brave that they're doing this.
Chcę, byś wiedział, że postępując w ten sposób sądziłem, iż kieruję się dobrej ojczyzny.
I want you to know that everything I did, I was led to believe was for the good of the country.
Postępując w ten sposób, władze greckie pokazały, że nie zamierzają uzyskać od pracowników zapłaty ceny nabycia.
By adopting this behaviour, Greece showed that it did not intend to obtain from the employees the payment of the purchase price.
Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się.
In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
Postępując w ten sposób, możemy rzeczywiście przyczynić się do większej przejrzystości naszych działań w oczach naszych obywateli.
In doing this we can really contribute towards greater transparency for our citizens.
Postępując w ten sposób, lekceważą inny zakaz, który mówi, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnych ruchów w celu wyeliminowania istniejących grup, takich jak Grupa Niepodległość/Demokracja.
In doing that, they are disregarding another taboo, which is that it is unacceptable to use formal tricks to get rid of existing groups, such as the Independence/Democracy Group.
Postępując w ten sposób, nie zajdziesz daleko.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo