Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "postawić sprawę jasno" na angielski

Wyszukaj postawić sprawę jasno w: Definicja Synonimy
be clear
make it clear
set the record straight
to make it very clear
W każdym razie w naszych stosunkach z Irańczykami musimy postawić sprawę jasno i bronić wartości europejskich.
In any case, we must be clear and defend European values even in our relations with the Iranians.
Pozwolę sobie jednak postawić sprawę jasno.
But let me be clear.
Państwa członkowskie muszą znów zająć stanowisko, abyśmy naprawdę mogli postawić sprawę jasno, że to wkład w lepszą politykę strukturalną i na rzecz większej solidarności w Europie.
Member States must once again take a stand so that we can really make it clear that this is a contribution to a better structural policy and to more solidarity in Europe.
W tym kontekście kampanie informacyjne w tych krajach są niewątpliwie ważne, tak więc możemy postawić sprawę jasno, że wiza turystyczna nie jest odpowiednikiem azylu lub pracy w UE.
In this context, information campaigns in these countries are undoubtedly important, so that we can make it clear that a visitor's visa is not the equivalent of asylum or a job in the EU.
Wiesz, Neal, przyszedłem, bo chcę postawić sprawę jasno.
Well, you know, Neal, the reason why I came is because I want to set the record straight.
Wolałbym postawić sprawę jasno w innej kwestii, jak ta o romansie gubernator.
I'd rather set the record straight on something else, like tharumor floating around about the governor's affair.
Musimy zatem postawić sprawę jasno.
Therefore, we must be clear.
Więc pozwól mi postawić sprawę jasno.
So let me just put this out there.
Bezwzględnie musimy postawić sprawę jasno, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli przeprowadzić otwartą i szczerą debatę.
It is important for us to make these points clearly, as only then will we be able to have an open and frank debate.
Poszliśmy na pocztę, by postawić sprawę jasno.
We came into the post office to make a point.
Obawiam się, że muszę postawić sprawę jasno.
I don't think, Sister... I'm making myself clear.
Chciałbym postawić sprawę jasno - jestem tu, ponieważ producent mi kazał.
Can I make it clear now that I'm only here because the producer said I had to be.
Ale musimy postawić sprawę jasno, Iris.
But you and me need to be crystal clear about this, Iris.
Ale może chcieć postawić sprawę jasno i zaproponować jej, żeby sprzedała swoją działkę.
But to bring the matter home as grave, it'd make a case for her selling her claim.
Dlatego Parlament musi dzisiaj postawić sprawę jasno, że mówimy o obywatelach Europy, niezależnie z jakiego państwa członkowskiego pochodzą.
Consequently, Parliament must make it very clear today that we are talking about the citizens of Europe, irrespective of the Member State concerned.
W imieniu mojej grupy chciałabym postawić sprawę jasno, że zwiększanie skali transgranicznej opieki zdrowotnej nie jest samo w sobie celem.
I want to make clear on behalf of my group that increasing the amount of cross-border care is not of itself a goal.
I chcę postawić sprawę jasno, że nie spodziewam się po obywatelach Leavenworth County, by dźwigali ten ciężar.
And I want to be clear that I don't expect the citizens of Leavenworth County to have to shoulder that burden.
Należy postawić sprawę jasno, że każdy kraj powinien być oceniany według swoich możliwości i że obietnica złożona w Salonikach, zwłaszcza dotycząca Bałkanów Zachodnich, zostanie dotrzymana.
It must be made clear that every country should be judged according to its capabilities and that the promise made in Thessaloniki, particularly concerning the western Balkans, will be kept.
Należy więc postawić sprawę jasno - Parlament weźmie aktywny udział, ale o zagadnieniach tak ważnych jak rozwiązanie problemu długu państwowego nie można decydować na marginesie lub bez zaangażowania społeczeństwa europejskiego i jego przedstawicieli; to dwa nierozłączne elementy.
To be clear, therefore, Parliament will actively participate, but a matter as serious as resolving sovereign debt cannot be decided as a marginal issue or without the involvement of the European public and its representatives; the two elements go hand in hand.
Po pierwsze, jak niektórzy powiedzieli, musimy postawić sprawę jasno, że nie staniemy w obliczu sytuacji, w której w budżecie rolnym nie będzie absolutnie żadnego marginesu.
First of all, as some of you have said, we have to make it very clear that we will not be facing a situation where there will be absolutely no margin in the agricultural budget.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo