Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potroić" na angielski

Wyszukaj potroić w: Definicja Synonimy
triple
treble
Mogę potroić twój interes w tydzień.
I can triple your business in a week.
Możesz potroić stawkę, jeśli znajdziesz galaretową fasolkę.
You can triple your money if you find the jellybean.
A co pan powie, by ją potroić?
Suppose I were to treble it?
Jednak, chciałbym potroić zamówienie.
In fact, I would like to treble the order.
Twoja mam powiedziała, że możemy potroić nasze pieniądze.
Your mother says we can triple our money.
Musisz podwoić-potroić ubezpieczenie wszystkiego, co masz.
You've got to double - triple insure everything you own.
Jeśli zaczniemy teraz, możemy co najmniej potroić nasze inwestycje.
If we act now, we make at least triple our investment.
Mają prawie 50 kilogramów wysoce wzbogaconego uranu i dość reflektorów, by potroić tę ilość.
They have nearly 50 kilos of highly enriched uranium and enough reflectors to triple that amount.
Jeśli dodałabyś sąsiednie okręgi szkolne, moglibyśmy potroić tę liczbę. Jasne...
If you added the neighboring school districts we could probably triple that number.
Dzięki mojej propozycji, możemy rozwiązać te problemy i jednocześnie dzięki uldze podatkowej potroić nasz dochód.
Under my proposal, we can address these issues while maximizing tax incentive to triple our revenue.
Mogę nic nie zapłacić i zniszczyć wam karierę... albo potroić stawkę.
I can give you nothing and ruin your careers... or I can triple your fee.
Mogę zagwarantować wypłacalność tej firmy, pod moim kierownictwem, przejdzie na Nolcorp I potroić naszą wartość netto w ciągu roku.
I will guarantee this company's solvency, and under my leadership, we will move on Nolcorp and triple our net worth inside a year.
Więc wdepnij do Bigg Nugget, gdzie możesz podwoić potroić a nawet poczworzyć, swoje pieniądze.
Then come on down to the Big Nugget where you could double, triple, quadruple your money.
Ponadto nierealistyczne wydaje się, żeby spółka Estonian Air była w stanie niemal potroić swoje przychody w zaledwie 4 lata i zwiększyć EBT z poziomu -15,45 mln EUR w 2011 r. do 4,2 mln EUR w 2014 r., w szczególności w kontekście kryzysu gospodarczego i finansowego.
It also appears unrealistic to consider that Estonian Air would be able to almost triple its revenue in just 4 years and pass from EBT of EUR -15,45 million in 2011 to EUR 4,2 million in 2014, in particular in a context of economic and financial crisis.
Zablokować drogę 50. Potroić straże na przystaniach.
Roadblock Route 50 and triple the surveillance in the harbors.
Chce więc to szybko potroić.
All she wants to do is triple it. Fast.
Mogę potroić pańską sprzedaż.
I can triple your sales.
Należy potroić sumy przeznaczane na te cele.
I think we should triple the amount of money we're spending on it.
Powiedział, że mógły mnie wynieść na piedestał(?), potroić moje pieniądze z czymś w rodzaju turbodoładowanego super-telefonicznego oprogramowania, i ja nie jestem ekspertem, ale brzmiało to całkiem nieźle.
Said he could get me in on the ground floor, triple my money with some sort of turbocharged super-phone software, and I'm no expert, but it sounded pretty good.
Posiadanie otyłych przyjaciół może potroić ryzyko otyłości.
Simply having fat friends can triple your risk of becoming obese.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 271. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo