Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: potrzebną pomoc
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potrzebną" na angielski

needed required
much-needed
needful
necessary

Sugestie

Organizacje międzybranżowe przekazują Komisji wszelką pozostałą dokumentację potrzebną do określenia zakresu ich działalności.
Inter-branch organizations shall transmit to the Commission all other documentation needed for determining the scope of their activities.
Przekazałem ją, aby dostała potrzebną opiekę medyczną.
I passed her along to get the medical attention she needed.
Istnieje korelacja między energią potrzebną do otwarcia stabilnego tunelu...
There is a specific correlation between the energy required - to create a stable wormhole...
Należy określić całkowitą potrzebną objętość rozpuszczonego preparatu Remicade.
Calculate the total volume of reconstituted Remicade solution required.
Podanie tej informacji da przewagę konkurencyjną tak potrzebną naszym gospodarkom, które są nadmiernie zagrożone nieuczciwą konkurencją globalną.
The inclusion of this information will give a much-needed competitive advantage to our economies, which are under too great a threat of unfair global competition.
Zabieram cię gdzieś, Na bardzo potrzebną przechadzkę, Wymagam alkoholu.
I am going to take you out for a much-needed refreshment, alcohol requireD.
Mamy rozdzielczości, potrzebną by dostrzec kratery.
We almost got the resolution needed to see the craters.
Twoje zawody dały mieszkańcom bardzo potrzebną rozrywkę w tych mrocznych czasach.
Your games have given the city much needed distraction in these dark times.
Miałem już potrzebną topologię, żeby zreplikować sokoła maltańskiego.
So now, I had all the topology I needed to replicate the Maltese Falcon.
Pomógł mi z bardzo potrzebną receptą.
And he helped me out with a much needed prescription.
na kwotę potrzebną do wypełnienia zobowiązań alimentacyjnych,
in the amount needed for the maintenance obligation to be met
Mierzyć potrzebną ilość w cylindrze i dodawać do czystego zbiornika na wciek.
Measure the required amount in a cylinder and add to a clean influent vessel.
Pracę w cyklu potrzebną do obliczenia jednostkowego zużycia paliwa określa się zgodnie z pkt 7.8.6 załącznika 4.
The cycle work needed for the calculation of the brake specific fuel consumption shall be determined in accordance with paragraph 7.8.6 of Annex 4.
Próbowaliśmy zatem uzyskać ilość gazu potrzebną do zaopatrzenia i zbudowania gazociągu Nabucco.
We tried then to get the volume of gas needed in order for Nabucco to be supplied and built.
Wskazany producent pozyskiwał rudę żelaza potrzebną do produkcji produktu objętego postępowaniem od niepowiązanych dostawców w Indiach.
The producer in question was sourcing the iron ore needed for the production of the product concerned from unrelated suppliers in India.
Na podstawie pierwszego miareczkowania określić przybliżoną objętość azotanu srebra potrzebną do zmiareczkowania próbki.
Derive from this first titration the approximate volume of silver nitrate solution required.
Starałem się oszacować siłę potrzebną do spowodowania takich obrażeń w czaszce ofiary.
I've been trying to estimate the force needed to cause this damage to the victim's skull.
Trzymała na nim kwotę dokładnie potrzebną do zapłacenia czynszu i funkcjonowania, na tym rachunku.
She kept exactly the amount she needed to pay rent and utilities in that account.
Oto jak łatwo obliczyć potrzebną ilość włóczki, gdy zastępujemy jedną włóczkę inną.
See how easy you can calculate the amount of yarn needed when substituting a yarn.
Zapewniają ultra czystą wodą potrzebną do produkcji paneli LCD i innych podzespołów elektronicznych.
They provide ultra-pure water needed for making LCDs and other electronic components.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 551. Pasujących: 551. Czas odpowiedzi: 108 ms.

potrzebna 6106

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo