Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potrzebna jest" na angielski

is needed is required is necessary you need a there is a need are needed needs a
there needs to be
needed is
was needed
we need a
there must be
is essential

Sugestie

Aby pomyślnie przeprowadzić inicjatywę obywatelską, potrzebna jest minimalna struktura organizacyjna.
A minimum organised structure is needed in order to successfully carry through a citizens' initiative.
W obecnej sytuacji gospodarczej potrzebna jest praktyczna i zdecydowana reakcja polityczna.
In the current economic situation, a practical and decisive political response is needed.
Pomiędzy władzą nadzorczą a miejscową administracją potrzebna jest większa synergia w zakresie koordynowania i wymiany informacji.
Greater synergy is required between the supervisory authorities and local administrations in terms of coordinating and exchanging information.
Jak często powtarza pani Ferrero-Waldner, potrzebna jest konkretna współpraca.
As Mrs Ferrero-Waldner repeatedly says, positive cooperation is required.
Do pomiarów zużycia energii odnawialnej potrzebna jest odpowiednia metodyka statystyki energetycznej.
An appropriate energy statistics methodology is necessary to measure the consumption of renewable energy.
W następstwie recesji potrzebna jest ciężka praca.
It is necessary to work hard following a recession.
Do zdiagnozowania przyczyny problemu potrzebna jest pomoc osób trzecich.
Assistance from third parties is needed in diagnosing the cause of the problem.
Aby długofalowo z sukcesem prowadzić biznes potrzebna jest ciągła analiza osiąganych efektów.
For long-term successful business operations, a constant analysis of company's results is necessary.
Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest skuteczniejsza współpraca.
To achieve that objective, more effective cooperation is needed.
Większa przejrzystość potrzebna jest do zapewnienia właściwego wykorzystania pomocy.
Greater transparency is needed in order to ensure the proper use of assistance;
Aby zagwarantować pewność prawną zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, potrzebna jest jaśniejsza definicja.
In order to grant legal certainty to both consumers and traders, a clearer definition is needed.
W celu osiągnięcia dobrego porozumienia potrzebna jest pełna współpraca ze strony Ukrainy.
Ukraine's full cooperation is needed to have a successful agreement.
W przypadku, gdy potrzebna jest ochrona osobista, należy podać szczegółowo jaki sprzęt zapewni odpowiednią i właściwą ochronę.
Where personal protection is needed, specify in detail which equipment will provide adequate and suitable protection.
W związku z tym potrzebna jest szczegółowa ocena pakietu służącego naprawie i odbudowie gospodarki.
In view of this a thorough evaluation of the rescue and recovery package is needed.
Dlatego też potrzebna jest jasna definicja, aby zapewnić jednolitość sprawozdań dotyczących stosowania dyrektywy.
Therefore, a clear definition is needed for the uniform reporting on the implementation of the directive.
Demokracja, oczywiście, wymaga czasu, ale czasami potrzebna jest do poprawiania błędów.
Democracy, of course, takes time but sometimes it is needed to correct mistakes.
Jednak przede wszystkim potrzebna jest wielostronna polityka mająca na celu integrację migrantów ze społeczeństwem.
Above all, of course, a multilateral policy is needed to integrate migrants into our societies.
Pilnie potrzebna jest mapa drogowa dla porozumienia wizowego z Serbią.
A road map for a visa agreement with Serbia is needed.
W tej dziedzinie potrzebna jest intensywna współpraca.
Much cooperation is needed in this area.
W wyniku obecnego globalnego kryzysu finansowego coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest nowa logika organizacji gospodarki.
As a result of the current global financial crisis, more and more people are waking up to the fact that a new logic of economic organisation is necessary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1842. Pasujących: 1842. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo