Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potwierdzenie" na angielski

Zobacz także: mamy potwierdzenie
Wyszukaj potwierdzenie w: Definicja Synonimy
confirmation
acknowledgement
endorsement
validation
acknowledgment
statement
verification
acceptance
certification
affirmation
confirm confirmed proof confirming evidence

Sugestie

Prezydent czeka na potwierdzenie autentyczności nagrania.
The president's waiting for confirmation on the recording's authenticity.
Panie wiceprezydencie, otrzymałem właśnie potwierdzenie.
Mr Vice President, I've just received confirmation.
Europol wysyła kandydatom potwierdzenie otrzymania zgłoszeń.
Europol shall send an acknowledgement of receipt to the applicants.
Panie prezydencie, mamy wizualne potwierdzenie rosyjskich czołgów przygotowanych do inwazji.
Mr President, there is visual confirmation of Russian tanks amassing for an invasion.
Czekam na potwierdzenie zwolnienia generała Radka.
I'll wait for confirmation that General Radek has been released.
Wychodzi 3 minuty wcześniej i nawet nie czeka na potwierdzenie wylogowania.
He's leaving three minutes early, and he's not even waiting for logout confirmation.
Otrzymałem potwierdzenie z Departamentu Czystości Rasowej.
I received the confirmation of the Department of Racial Purity.
Jeśli masz nadzieję na potwierdzenie przed ślubem...
If you're hoping for confirmation before the wedding...
Otrzymaliśmy potwierdzenie, że prezydent Taylor wkrótce wygłosi oświadczenie dla narodu.
We've received confirmation that President Taylor... will be making a statement to the country shortly.
Państwo członkowskie siedziby bezzwłocznie przesyła wnioskodawcy elektroniczne potwierdzenie otrzymania wniosku.
The Member State of establishment shall send the applicant an electronic confirmation of receipt without delay.
Mam wizualne potwierdzenie na tym tasakiem.
I have a visual confirmation on that chopper.
Wystarczającym dowodem jest wystawione przez instytucję finansową potwierdzenie wydania polecenia przelewu.
A confirmation of the transfer order issued by a financial institution shall be regarded as sufficient evidence.
Wręcz przeciwnie, postrzegam ją raczej jako potwierdzenie ciągłości europejskiej polityki.
On the contrary, I see it rather as a confirmation of continuity in European politics.
Mam potwierdzenie od Browna z więzienia.
I got my eyeball I.D. Confirmation from Brown in the prison.
Potrzebuje listu z potwierdzenie z Akademii.
I need a letter of confirmation from the Academy.
Nick, właśnie otrzymałem potwierdzenie od prezydenta.
Nick, I've just had confirmation from the President.
Załatw mi oficjalne potwierdzenie albo tego nie zgłoszę.
Get me some official confirmation or I'm not calling it right now.
Pyta o potwierdzenie po przeczytaniu wiadomości.
Prompt for confirmation when the alarm message is acknowledged.
Według źródła wewnątrz Pentagonu, tam rzeczywiście było potwierdzenie wizualne odwiedzających.
According to a source inside the Pentagon, there has indeed been visual confirmation of the visitors.
Odbiorca przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe potwierdzenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom.
The consignee shall send signed copies of the movement document containing this confirmation to the notifier and to the competent authorities concerned.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2716. Pasujących: 2716. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo