Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poufne informacje" na angielski

Wyszukaj poufne informacje w: Definicja Synonimy
confidential information
classified information
sensitive information
privileged information
insider information
information which is confidential

Sugestie

To dotyczy zeznań złożonych w oparciu o poufne informacje.
That refers to testimony based on confidential information.
Wydając własnego klienta i ujawniając poufne informacje, panna Bingum złamała zasady.
By turning in her own client And disclosing confidential information, Miss Bingum broke the rules.
Teraz przekazuje poufne informacje Południowym Afrykańczykom.
Now he's giving classified information to the South Africans.
Nie wiem, to poufne informacje banku.
I don't know, it's classified information for the bank.
E-maile, wiadomości, poufne informacje, które mogą zawstydzić lub ujawnić kilka bardzo ważnych osób.
E-mails, texts, sensitive information that could embarrass or expose some very important people.
Kiedy zapytałaś ją o poufne informacje zobaczyłem ją wkładającą kartę SD w laptopa.
When you asked her about sensitive information, I saw her put an SD card into a laptop.
Część jego zeznań w sprawie malwersacji Renny'ego zawierała poufne informacje.
Well, some of his testimony in Renny's embezzlement case did involve classified information.
Wysoki Sądzie, w sprawę tą zamieszane jest bezpieczeństwo narodowe i poufne informacje.
Your Honor, this case involves national security and classified information.
Władze państw członkowskich, które otrzymają poufne informacje za pośrednictwem systemu RAPEX, zapewniają ochronę tych informacji podczas prowadzenia swoich działań.
Member State authorities that receive confidential information through RAPEX ensure that it is protected when performing their activities.
Wszystkie poufne informacje znajdują się w sieci wewnętrznej.
All classified information is on an internal network.
dostawca usług musi chronić wszelkie poufne informacje dotyczące przedsiębiorstwa inwestycyjnego i jego klientów;
the service provider must protect any confidential information relating to the investment firm and its clients;
Jeśli wydobyła jakieś poufne informacje, nigdy o tym nie mówiła.
If there was some classified information never spoke of it. I don't know what it is.
To są poufne informacje, panie Faraday.
That's classified information, Mr. Faraday.
Kategoria "inne poufne informacje" obejmuje również tajemnice wojskowe.
The category of other confidential information also includes military secrets.
Mój syn na pewno powiedział wam, że to poufne informacje.
I'm sure my son told you, that's confidential information.
Reguły i praktyki JFSA odpowiednio chronią poufne informacje przekazane przez zagraniczne organy nadzoru.
JFSA rules and practices adequately protect confidential information provided by foreign supervisors.
Ukrywa poufne informacje pod mnóstwem warstw fałszywych danych.
It hid sensitive information beneath layers and layers of fake data.
Od zainteresowanych stron dostarczających poufne informacje wymagane jest przedłożenie ich podsumowania, niemającego poufnego charakteru.
Interested parties providing confidential information shall be required to furnish non-confidential summaries thereof.
Okazało się, że użyła tych znajomości, by sprzedać poufne informacje.
Turns out she used those contacts to sell confidential information.
Jeśli sam zgłaszający ujawni później poprzednio poufne informacje, zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwe władze.
If the notifier himself subsequently discloses previously confidential information, he shall be required to inform the competent authority accordingly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 162. Pasujących: 162. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo