Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powoływać się na" na angielski

Wyszukaj powoływać się na w: Definicja Synonimy
invoke
rely on
refer to
invoked
plead
Producenci eksportujący objęci postępowaniem nie mogli w związku z tym powoływać się na pewność prawa i uzasadnione oczekiwania.
The exporting producers concerned could therefore not invoke legal certainty and legitimate expectations.
Nie muszę powoływać się na nic innego oprócz prawdy.
I don't need to invoke anything but the truth.
Nie można powoływać się na UOS, by uratować Chloe życie.
We can not rely on the UOS Chloe's life in order to save.
Gdzieś tam coś, czego może powoływać się na i nie zawiedzie Cię.
Somewhere there's something that you can rely on and they won't let you down.
W trakcie dalszego przetwarzania dokumentów zarejestrowanych w ten sposób należy powoływać się na numer pierwotnej rejestracji.
Any subsequent processing of documents registered in this way shall refer to their original registration.
Banco BIC ani połączony podmiot nie będą powoływać się na korzystanie z pomocy państwa w swoich kampaniach marketingowych ani w informacjach dla inwestorów.
Banco BIC or the combined entity will not refer to the use of state aid in its marketing campaigns and communications to investors.
Ale nie będę powoływać się na chemię o przejściowym charakterze, w moim szczęściu.
But I won't rely on the transient nature of chemicals for my happiness.
Nie można powoływać się na mnie po prostu zamawianie cię wokół.
Can't rely on me just ordering you around.
Państwa członkowskie nie powinny powoływać się na dyrektywę 2004/49/WE w celu nakładania dodatkowych wymagań niezbędnych do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
MS should not invoke Directive 2004/49/EC to impose additional requirements for authorisation for placing in service.
Podmiot odbierający dane nie może powoływać się na naruszenie przez podwykonawcę przetwarzania jego obowiązków, aby uniknąć swojej własnej odpowiedzialności.
The data importer may not rely on a breach by a sub-processor of its obligations in order to avoid its own liabilities.
Ponadto osoby trzecie mogą zawsze powoływać się na dokumenty i informacje, dla których formalności ogłoszeniowe nie zostały jeszcze spełnione, chyba że brak ujawnienia pozbawia je skuteczności.
Third parties may, moreover, always rely on any documents and particulars in respect of which the disclosure formalities have not yet been completed, save where non-disclosure causes them not to have effect.
Oficerzy śledczy w USA nie mogą już powoływać się na opinie prawne w sprawie tortur oraz innych technik przesłuchiwania, które napisano po wydarzeniach 11 września.
The US investigators can no longer rely on the legal opinions concerning torture and other interrogation techniques written since 9/11.
Dłużnik nie może powoływać się na dobrą wiarę, jeżeli Komisja opublikowała zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stwierdzające, że istnieją wątpliwości co do prawidłowego zastosowania uzgodnień preferencyjnych przez państwo lub terytorium będące beneficjentem.
The debtor may not rely on a plea of good faith if the Commission has published a notice in the Official Journal of the European Union, stating that there are grounds for doubt concerning the proper application of the preferential arrangements by the beneficiary country or territory.
Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na sytuację, o której mowa w art. 20 ust. 3 i 8.
The Member States may not invoke the situation referred to in Article 20(3) and (8).
Niderlandy w pełni zdawały sobie sprawę z oceny Komisji i nie mogą powoływać się na czysto formalne argumenty dotyczące adresata wspomnianego pisma.
The Netherlands was well aware of the Commission's assessment and cannot rely on purely formal arguments as regards the addressee of the letter.
Trybunał stwierdził jednak, że beneficjent niezgodnej z prawem pomocy nie może co do zasady powoływać się na uzasadnione oczekiwanie [235].
However, the Court of Justice has ruled that the beneficiary of unlawful aid may not in principle invoke a legitimate expectation [235].
I mówiłam ci, nie możesz tak po prostu, powoływać się na swoje przywileje, na relacji ojciec-syn.
And I told you, you can't just invoke your father-son privileges already.
Państwa Członkowskie mogą powoływać się na przepisy art. 1 rozporządzenia nr 1027/67/EWG wyłącznie w stopniu, jaki jest uzasadniony okolicznościami danego przypadku.
Member States may invoke the provisions of Article 1 of Regulation No 1027/67/EEC only to the extent that this is justified by the circumstances of a given case.
Banki nie mogą również powoływać się na pomoc państwa jako swoją przewagę konkurencyjną, reklamując swoje oferty finansowe [44].
In the same vein, banks must not invoke state support as a competitive advantage when marketing their financial offers [44].
Państwa członkowskie mogą powoływać się na dowolne przepisy niezbędne do spełnienia wymagań zasadniczych, pod warunkiem że przepisy te odnoszą się do parametrów zawartych w dokumencie referencyjnym.
MS may invoke any rules necessary to meet the essential requirements provided they relate to parameters covered by the reference document.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 189. Pasujących: 189. Czas odpowiedzi: 143 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo