Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powrotu do zdrowia" na angielski

Wyszukaj powrotu do zdrowia w: Definicja Synonimy
recovery
recuperation
convalescence
return to health
back to health

Sugestie

46
Przygotowuję kolację dla uczczenia pańskiego powrotu do zdrowia.
I'm preparing a special dinner tonight, in honor of your recovery.
Kiedy dziecko wyło i każdego dnia stawało się silniejsze... ona dała oznaki powrotu do zdrowia.
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.
Nie, stoję na straży twojego powrotu do zdrowia.
No. I'm in charge of your recuperation.
Wiem, że ty i Daniel zbliżyliście się, podczas jego powrotu do zdrowia.
I know that you and Daniel have grown close during his convalescence.
Częścią powrotu do zdrowia jest rozmawianie o bolesnych rzeczach.
Part of recovery is about addressing painful things.
Podjął decyzję w interesie twojego powrotu do zdrowia.
He took a decision in the interests of your recovery.
Właśnie kończy się operacja dziewczyny, chirurg spodziewa się pełnego powrotu do zdrowia.
The female victim is coming out of surgery now and the surgeon expects her to make a full recovery.
Nie, to część twojego pooperacyjnej powrotu do zdrowia.
No, it's all part of your post-op recovery.
Celem naszych wniosków jest promowanie zmiany postaw wobec ofiar, lepsze działania na rzecz zapewnienia ich powrotu do zdrowia oraz zminimalizowanie zagrożenia dalszymi cierpieniami z powodu powtarzającej się wiktymizacji podczas procesu.
Our proposals aim to promote a change in attitudes towards victims, to do more to ensure their recovery, and to minimise the risk of their being further harmed by repeat victimisation during the proceedings.
Po prostu nie mogę sobie wyobrazić procesu powrotu do zdrowia z czegoś takiego, jak to.
I just can't imagine the recovery process for something like this.
To rzeczywiście właściwy moment, by podziękować naszemu sprawozdawcy, panu Bowis'owi za wykonaną pracę, a także życzyć mu szybkiego i pomyślnego powrotu do zdrowia.
It is indeed an appropriate moment to thank the rapporteur, Mr Bowis, for his work, and to wish him a speedy and happy recovery.
Byłem na haju, 24-7, będąc panem twojego powrotu do zdrowia.
I was high, 24-7, being the master of your recovery.
Tak, mój ojciec miał atak serca i jeszcze długa droga przed nim do pełnego powrotu do zdrowia.
Yes, my father has survived his heart attack, but he's a long way from full recovery.
To poczucie winy jest barierą na drodze do powrotu do zdrowia.
That guilt is like a barrier preventing his recovery.
Oczekuję pełnego powrotu do zdrowia, ale nie mogę obiecać, że nie będzie kolejnego incydentu.
I expect a full recovery, but I can't guarantee that there won't be another major event.
Ponieważ chemioterapia i (lub) radioterapia może hamować aktywność szpiku kostnego, zabieg ten może pomóc w przyspieszeniu powrotu do zdrowia.
As chemotherapy and/ or radiotherapy can depress the activity of your bone marrow, this will help to speed up its recovery.
To nieodpowiednie, by spotykać się z kimś na tak wczesnym etapie powrotu do zdrowia.
It is wrong for you to date someone this early in recovery.
Panie Morris, proszę pozwolić mi powiedzieć, że bardzo cieszymy się z pańskiego powrotu do zdrowia.
First, let me say, Mr Morris, we are happy for your recovery.
Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnych etapach powrotu do zdrowia.
It is general clinical experience that the risk of suicide may increase in the early stages of recovery.
Lekarze mówią, że chłopiec przetrwał pod wodą, będąc bez tleny przez ponad 7 minut i spodziewają się pełnego powrotu do zdrowia.
Doctors say a boy survived after being underwater without oxygen for over seven minutes, and is expected to make a full recovery.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo