Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powrotu na ziemię" na angielski

Wyszukaj powrotu na ziemię w: Definicja Synonimy
reentry
return to Earth
back to Earth
Dajcie im znać, że żyjemy i przygotowujemy się do ewakuacji i powrotu na Ziemię.
Let them know we're alive And ready to commence evac and reentry.
Wagner stał się narodowym bohaterem 4 lata temu, kiedy wykonał najwspanialsze lądowanie awaryjne - wahadłowcem, podczas powrotu na Ziemię.
Wagner became a national hero four years ago when he made a courageous emergency landing in the space shuttle during reentry.
Poddać się kriostazie aż do powrotu na Ziemię.
Put you back into cryostasis until we return to Earth.
Pomimo tragicznych okoliczności, które pana do tego zmusiły, doktorze Lucas musi być pan zadowolony z powrotu na Ziemię.
Despite the tragic circumstances... surrounding your homecoming, Dr. Lucas... you must be happy to return to Earth.
Silnik rakietowy pojazdu będzie użyty w momencie zrezygnowania z misji... dla ich bezpiecznego powrotu na Ziemię.
The LEM's descent rocket engine will be used in aborting the mission... and getting the astronauts safely back to Earth.
A co jeśli nie będziemy mieli możliwości powrotu na Ziemię?
And what if we don't even make it back to earth?
Zgłosiła się do powrotu na Ziemię.
She's filed for a transfer back to Earth.
De Winne jest pierwszym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej, który będzie dowodził stałą załogą ISS od października do powrotu na Ziemię w listopadzie.
De Winne will be the first European Space Agency (ESA) astronaut to command the permanently-manned ISS, from October until his return to Earth in November.
Obliczyliśmy, że mieli 13 dni maksymalnie, by określić miejsce powrotu na ziemię.
We calculated they had 13 days in which to determine the point of reentry.
Rozpatruję możliwość powrotu na Ziemię do służby cywilnej.
I'm investigating the possibility of returning to Earth for civilian service.
Konwencjonalna metoda powrotu na Ziemię, lecz...
the Conventional method of flyback on earth, treat...
Mieliśmy nadzieje znaleźć pojazd, który sprowadził tu waszych przodków i wykorzystać go do szybkiego powrotu na Ziemię.
Mr. Evansville, we were hoping to find the ship that brought your ancestors here... possibly use it to get back to Earth a little faster.
Musiało do tego dojść w czasie powrotu na Ziemię.
I think it probably happened during the return flight to Earth.
Kriogeniczna komora jest tak opracowana, byś zapadł w głęboki sen na okres 3 dni, potrzebnych do powrotu na Ziemię.
The cryogenic protection pod is designed to put you into a deep sleep for the duration of your three-day return journey back to Earth.
Czy Dedal nie jest gotowy do powrotu na Ziemię?
Isn't the Daedalus about ready to head back to Earth?
Wierzę, że ten naród będzie w stanie zanim skończy się ta dekada, osiągnąć szczytny cel, wylądowania na Księżycu, i bezpiecznego powrotu na Ziemię.
I believe that this nation should commit itself... to achieving the goal, before this decade is out... of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
A więc utkniemy tam bez możliwości powrotu na Ziemię?
there's a way to get back.
Pamiętam, że po przegłosowaniu powrotu na ziemię, oboje byliśmy w rozpaczy.
I remember how, when the vote was taken to return to Earth... she and I were utterly heartbroken.
na czas powrotu na Ziemię.
Szczęśliwego powrotu na Ziemię.
Have a safe trip back to Earth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo