Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powstrzymać się od" na angielski

Wyszukaj powstrzymać się od w: Definicja Synonimy
refrain from
abstain from
keep from
keep yourself from
stop myself from
W takich przypadkach Komisja może powstrzymać się od stosowania uproszczonej procedury.
In such cases, the Commission may refrain from applying the simplified procedure.
Powinieneś powstrzymać się od plotkowania na temat współpracowników.
I think you should refrain from discussing personal information about coworkers.
Administratorzy powinni również powstrzymać się od dalszego rozpowszechniania tych danych.
The controllers should also abstain from further dissemination of such data.
Jeżeli konflikt zostanie uznany za dyskwalifikujący, ekspert musi powstrzymać się od kontynuowania oceny przedmiotowego wniosku.
If the conflict is found to be a disqualifying one, the expert must abstain from further evaluation involving the proposal concerned.
To niemal jak farsa, czasem trudno powstrzymać się od śmiechu.
Their reactions are so farcical, at times one can hardly keep from laughing.
W rzeczywistości ledwo mogę powstrzymać się od śmiechu za każdym razem kiedy cię widzę.
In fact, I can barely keep from laughing every time I see you.
Proszę powstrzymać się od ich używania.
You will refrain from using them.
I nie mogę powstrzymać się od widywania go, więc...
And I can't refrain from seeing him, so...
Może obydwoje powinniśmy powstrzymać się od uwag.
Perhaps we should both refrain from making observations.
Parlament, jako współlegislator, powinien powstrzymać się od zwiększania swoich uprawnień kosztem Komisji.
Parliament, as colegislator, should refrain from trying to acquire ever greater powers at the Commission's expense.
Proszę powstrzymać się od mówienia świadkowi, co zeznawać.
Please refrain from supplying testimony, Commander.
Państwa Członkowskie są zobowiązane powstrzymać się od przyznawania wszelkiej pomocy niezgodnej ze zobowiązaniami zawartymi w tym Porozumieniu.
Member States are under an obligation to refrain from granting any support contrary to the commitments contained in that Agreement.
Komisja jest zdania, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od używania siły.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
Hodowcy muszą tylko powstrzymać się od składania wniosków.
Growers need only refrain from applying.
Panie Scott, Sugeruję powstrzymać się od dalszych subiektywnych opisów.
Mr. Scott, I suggest you refrain from any further subjective descriptions.
Prosze powstrzymać się od kopania konsoli autopilota.
Please refrain from kicking the autopilot controls.
Państwa Członkowskie mogą powstrzymać się od przedstawiania szczegółów odnoszących się do poszczególnych przedsiębiorstw.
Member States may refrain from submitting details which relate to such individual undertakings.
Strony postanawiają powstrzymać się od przyjęcia środków pozataryfowych, które mogłyby utrudniać handel wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi.
The Parties agree to refrain from adopting any non-tariff measures that could hinder trade in textile and clothing products.
Proszę powstrzymać się od wycieczek osobistych.
You two will refrain from personal exchanges.
Politycy muszą powstrzymać się od szybkich i prostych osądów.
Politicians must refrain from quick and simple judgments.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 227. Pasujących: 227. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo