Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powtórzyć się" na angielski

happen again
recur

Sugestie

Nie powinna powtórzyć się sytuacja, kiedy to Komisja nie chciała przekazać Parlamentowi informacji istotnych dla procesu podejmowania decyzji.
We should not see a repeat of the situation when the Commission did not want to provide the Parliament with information that was vital for its decision-making.
Taka sytuacja nie może powtórzyć się w przyszłości.
That must not happen in future.
Tak być może to nie musi powtórzyć się.
So maybe it doesn't have to happen again.
3/ Taki cykl zdarzeń musiałby powtórzyć się tyle razy ile istnieje poziomych żłobień na postaci Sfinksa.
3/ Such a cycle of events must have been repeated as many times as there are horizontal grooves on the figure of the Sphinx.
Jeżeli to ma powtórzyć się, słowa użycia zamiast pięści.
If it's to happen again, use words instead of fists.
To samo może powtórzyć się tutaj.
The same thing could happen here.
Również i w tym sektorze wymagana jest ścisła regulacja, w przeciwnym razie mogą powtórzyć się te same błędy.
Strict legislation is required in this sector, too, otherwise the same mistakes are liable to be repeated in cycles.
Jako Parlament ponosimy odpowiedzialność za dalsze udzielanie obywatelom zapewnień, że nigdy nie może powtórzyć się tego rodzaju globalny kryzys rynków finansowych.
We, as Parliament, have a responsibility to give citizens further assurances that a global financial market crisis of this kind can never be repeated.
Ten rodzaj rzeczy może nigdy nie powtórzyć się!
this kind of thing can never happen again!
Z powrotem od początku, żeby nic z tego nie mogłoby powtórzyć się.
Back to the beginning, so that none of this could happen again.
Koszmary mogą powtórzyć się dzisiejszej nocy, więc jeśli to możliwe, niech wasi rodzice przywiążą was do łóżek.
It may recur tonight, so if possible, have your parents strap you to the bed.
Szkody wyrządzone tu przez huragan Sandy mogą powtórzyć się na całym świecie w znacznie większej skali.
What Hurricane Sandy caused here could happen on a worldwide scale and much worse.
Taka sytuacja nie może powtórzyć się ponownie; powinniśmy się poprawić.
We should not see this happen again; we can do better.
Nie chcemy, by katastrofa, jaka miała miejsce w Zatoce Meksykańskiej, mogła powtórzyć się u wybrzeży naszego kontynentu.
We do not want a repetition of the catastrophe which occurred in the Gulf of Mexico to be possible on the coast of our continent.
To się zdarzyło i może powtórzyć się tutaj... ale nie powinnaś wierzyć we wszystko, co widzisz... ponieważ jesteś zdesperowana poszukując wyjaśnienia.
And it did happen, and it may be occurring here... but you can't believe every weird thing out there... because you're desperate for an answer.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w niektórych krajach istniały ogromne luki w koordynacji między mechanizmami ochrony lasów i ochrony ludności oraz w podejmowaniu działań zapobiegawczych, co nie może powtórzyć się w przyszłości.
There can be no doubt that, in certain countries, there were massive shortcomings in coordination between the forest protection and civil protection mechanisms, and in taking preventive measures, and this must never be repeated.
trudności w ocenie faktycznej sytuacji rynkowej, będące powodem przyjęcia tego specjalnego systemu, mogą powtórzyć się w przyszłości;
Whereas the difficulties in assessing the true market situation, which were the reason for the adoption of this special system, are liable to recur in the future;
Sposób działania był tak wyjątkowy, że nie mógł powtórzyć się przez przypadek?
And the M.O. unique enough that it couldn't just be by chance?
wysłałeś człowieka do mojego domu? Gawde, to nie powinno powtórzyć się, ok?
Gawde, this shouldn't happen again, OK?
Podobnie jak w loterii pieniężnej grający kupują wydrukowane wcześniej kupony, a każda liczba może powtórzyć się aż 180 razy (nazywa się to "serią"), co oznacza, że jest duża liczba kuponów o takim samym numerze.
Rather like a raffle, players buy pre-printed billetes, and each number can be sold as many as 180 times in what is known as a 'series', meaning there will be multiple billetes displaying the same number.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo