Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powtarzający się" na angielski

Wyszukaj powtarzający się w: Definicja Synonimy
recurring
repetitive
a repeating
reoccurring
repeated
Mam wciąż powtarzający się sen... tylko to więcej niż sen.
I've been having this recurring dream, only it's more than a dream.
Spełnia się mój powtarzający się koszmar!
My recurring nightmare is coming true.
Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku wniosków wygórowanych lub nierozsądnych, w szczególności gdy mają one charakter powtarzający się.
Paragraph 1 shall not apply in case of excessive or unreasonable applications, in particular when they are of a repetitive nature.
Komisja i inne Państwa Członkowskie są informowane o przyznanych zwolnieniach, jeżeli mają one charakter powtarzający się lub jeżeli są one przyznane na okres dłuższy niż dwa miesiące.
The Commission and the other Member States shall be informed of the exemptions granted as soon as these are of a repetitive nature, or if they have been granted for a period of more than two months.
Znalazłam powtarzający się adres w notesie.
I found a repeating address in the calendar.
Rejestruje tylko powtarzający się wzorzec energii.
It just keeps registering as a repeating energy pattern.
Tesla zauważył powtarzający się sygnał odbierany przez jego aparaturę.
Tesla noticed a repeating signal being received by his apparatus.
Ograniczenie należy nałożyć jedynie na te części wyrobów, które mogą wejść w bezpośredni oraz przedłużony lub krótkotrwały, powtarzający się kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną w normalnych bądź możliwych do przewidzenia warunkach stosowania.
This restriction should only apply to those parts of articles that come into direct as well as prolonged or short-term repetitive contact with the human skin or the oral cavity under normal or reasonably foreseeable conditions of use.
Mam taki powtarzający się sen w ktorym siedzę na kanapie i ona zmienia się w wielki zbiornik gumy.
Look, if I have this recurring dream where... I'm sitting on my couch... and it turns into a big vat of rubber, what is that?
Pierwszym z nich jest Europejskie Kolegium Policyjne, CEPOL, które ponownie w tym roku otrzymało uwagi odnośnie prowadzonych przez nie zamówień publicznych i jest to powtarzający się problem, który nie został rozwiązany.
The first is the European Police College, CEPOL, which has again this year received remarks for its public procurement, and this is a recurring problem that has not been addressed.
To jest powtarzający się wzór.
It's a repeating pattern.
I stąd ten powtarzający się gest.
And this repetitive gesture?
Nie śniłbym nawet insynuować, że miało to miejsce dlatego, że przewodniczący Pöttering i poseł Schulz to kumple - alte Kameraden jak to można by rzec w języku niemieckim - lecz dostrzegam tu powtarzający się wzorzec.
Now, I would not dream of insinuating that this was because Mr Pöttering and Mr Schulz are buddies - alte Kameraden as one might put it in German - but I do spot a recurring pattern here.
Państwo nie utrzymywało przy życiu spółki Bull w sposób sztuczny, nawet jeśli jej trudności miały charakter powtarzający się; wręcz przeciwnie, pomoc, która jest przedmiotem niniejszej decyzji, miała na celu stawienie czoła trudnościom o całkiem odmiennym charakterze.
The State has not propped up Bull artificially despite the fact that its difficulties are of a recurring nature; on the contrary, the aid to which this Decision relates was intended to deal with difficulties that are new in nature.
Więc widzimy tutaj ten sam powtarzający się motyw.
So we see here the same visual motif repeating itself.
W ciągu następnych nocy, miałem powtarzający się sen.
During the nights that followed, I had a recurring dream.
Widzisz wzór powtarzający się na każdym kole?
See how the pattern repeats at each concentric circle?
Od Ameryki do Europy i Azji, Widzimy powtarzający się wzór relacji.
From America, to Europe and Asia, we see the same relationship repeated.
Miał ten powtarzający się sen, gdzie daje wykład nago po wielkim sukcesie.
I had that wonderful recurring dream where... I'm giving a lecture naked, and I'm a resounding success.
Tym odciskiem jest powtarzający się sygnał.
That fingerprint is a repetitive signal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo