Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poziom morza" na angielski

Wyszukaj poziom morza w: Definicja Synonimy
sea level
Proces, w którym średni poziom morza ulega zmianie względem pewnego układu odniesienia.
Process of mean sea level changing relative to some datum.
Wystają mniej więcej tyle nad poziom morza, więc globalne ocieplenie to poważny problem.
Average height, about that much above sea level. So, global warming, sea level rise, it's a real serious issue.
Włączcie system lądowania przy pomocy przyrządów, ale przestawcie poziom morza na minus 60 metrów.
Activate the ILS landing system, but recalibrate sea level... minus 200 feet.
To wydaje się dużo, ale jeśli by tą ilość wylano do oceanów, to poziom morza wzrośnie tylko o jedną setną część milimetra.
That seems a lot, but if it was poured into the oceans, the sea level would only rise by a hundredth of a millimetre.
Kiedy poziom morza się podniósł i Tasmania stała się wyspą około 10000 lat temu, ludzie stamtąd nie tylko doświadczyli wolniejszego postępu, niż ludzie na lądzie, ale doświadczyli regresu.
When the sea level rose and Tasmania became an island 10,000 years ago, the people on it not only experienced slower progress than people on the mainland, they actually experienced regress.
Zejdź na poziom morza.
Go to sea level.
Jeśli światowy poziom morza podniesie się zaledwie o metr, setki milionów ludzi w samej Azji będą zmuszone do opuszczenia domów.
If the sea level were to rise by just one metre around the world, a hundred million people would be forced to leave their homes in Asia alone.
Po trzecie, rosnący poziom morza zagraża wybrzeżom i ich ekosystemom, rolnictwu i miastom.
Sea level rise threatens coastal ecosystems, agriculture, even major cities.
Niemniej, sprawa wygląda tak, że gdy wszystko pójdzie naprawdę źle, czyli kiedy klimat ociepli się za bardzo a poziom morza wzrośnie bardziej, niż byśmy oczekiwali, będziemy musieli działać.
Nonetheless the idea is that if things get really bad, so if the climate heats up too much and the sea level rises more than we are expecting, we need to do something.
Jednak szybko zaczęłam okazywać oznaki niewydolności prawej części serca - musiałam wrócić na poziom morza.
But soon I was showing signs of right-heart failure, and I had to return to sea level,
A teraz wiemy, że w niezbyt odległej przeszłości topniał i powstawał ponownie, że poziom morza wzrastał i malał, za każdym razem o 6 metrów.
And now we know that in our recent past it melted back and formed again, and sea level went up and down, six meters at a time.
Paleoklimatolodzy badają również poziom morza w różnych okresach na Ziemi. Tu, na Bermudach, wraz z zespołem zanurkowaliśmy tak głęboko, jak nikt wcześniej w tej okolicy.
Paleoclimatologists are also interested in where the sea level stands were at other times on earth.
Skończ to dzisiaj, albo będziesz dekorował łazienki w centrach handlowych! Chcesz się wznieść ponad poziom morza, to lepiej zacznij ostrzyć te zęby!
You want to rise above sea level, you better sharpen those teeth!
Przestawili poziom morza na minus 60 metrów.
They've reset ground level minus 200 feet.
Wszystko zostało zalane, gdyż podniósł się poziom morza.
It all flooded 'cause the sea level was rising.
Jeśli trend nie zostanie odwrócony, jak twierdzą naukowcy... poziom morza podniesie się o pół metra w kolejnym stuleciu.
If the trend does not change, scientists expect the seas to rise two feet or more over the next century.
Ale co powoduje, że poziom morza się zmienia i jak szybko to postępuje?
But what causes the sea level to change and how fast does it happen?
Poziom morza był wyższy... i większa część Ziemi była zatopiona.
Sea levels were higher, and more of Earth was submerged.
Poziom morza podnosi się o 10 centymetrów na każde dziesięć minut.
The tide is moving four inches every ten minutes.
Poziom morza zmienia się powszechnie na całym świecie.
But what causes the sea level to change... and how fast does it happen?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo