Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poziom wód gruntowych" na angielski

Wyszukaj poziom wód gruntowych w: Definicja Synonimy
water table
groundwater level
Widzicie, problemem tu, na dole, jest wysoki poziom wód gruntowych.
See, the problem I have down here, is the high water table.
Substancje toksyczne i niebezpieczne emitowane do powietrza, penetrujące glebę i poziom wód gruntowych i działające na składniki odżywcze, mają bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników sektora gospodarki odpadami oraz całej populacji.
Toxic and other hazardous substances discharged into the air, penetrating the soil and the water table, and affecting nutrients, have a direct effect on the health of employees in the waste management sector, and the population as a whole.
Wykorzystanie poziomu podziemnego nie byłoby skutecznym rozwiązaniem ze względu na poziom wód gruntowych i związane z tym ryzyko zalania.
The use of an underground level would not be a feasible solution due to the groundwater level and associated risk of flooding.
"profil glebowy" oznacza warstwę gleby sięgającą od poziomu gruntu do głębokości 0,90 m, chyba że średni najwyższy poziom wód gruntowych jest niższy; w takim przypadku jest to warstwa sięgająca do głębokości średniego najwyższego poziomu wód gruntowych.
'soil profile' means the soil layer below ground level to a depth of 0,90 m, unless the average highest groundwater level is shallower; in this latter case it shall be to a depth of the average highest groundwater level.
Mój budynek zmieni poziom wód gruntowych i zmiażdży granitowe skały.
My building will alter the water table and squeeze granite.
Poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki.
The water table's high here, you see.
Poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki.
The building is in a flood basin.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7. Pasujących: 7. Czas odpowiedzi: 23 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo