Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poziomu życia" na angielski

Wyszukaj poziomu życia w: Definicja Synonimy
standard of living
living standards
standard of life
standards of living
Produkty biobójcze są częścią naszej cywilizacji i naszego poziomu życia.
Biocidal products are part of our civilisation, and our standard of living depends on them.
Wierzę, że pomoże to Białorusi w osiągnięciu stabilności i bezpieczeństwa oraz w podniesieniu poziomu życia obywateli.
I believe this will help Belarus to achieve stability and security, and to raise the standard of living of its citizens.
Doprowadzacie do wyniszczenia naszego sektora usług i degradacji poziomu życia naszych obywateli.
You are destroying our services and the living standards of our people.
To bez wątpienia przyczyni się do poprawy poziomu życia ludzi i wzrostu gospodarczego UE.
This would undoubtedly contribute to improving people's living standards and the EU's economic growth.
Te kraje dążą do kwadratury koła, polegającej na pogodzeniu konkurencyjnego handlu i utrzymania dobrego, trwałego poziomu życia i korzystania z produktów.
Those countries are seeking ways to square the circle of competitive trade and maintain a good, sustainable standard of life and product usage.
Można to osiągnąć przede wszystkim przez edukację: szkoła podstawowa i średnia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju umysłów zarówno chłopców, jak i dziewcząt oraz dla wyposażenia ich w umiejętności pozwalające na zapewnienie sobie wyższego poziomu życia.
This can be achieved first of all through education: primary and secondary education is key in developing the minds of young girls and boys alike and providing them with skills in achieving a higher standard of life.
Chciałbym, aby przedmiotowa strategia została wdrożona poprzez stworzenie dobrze płatnych miejsc pracy i poprawę poziomu życia obywateli.
I would like this strategy to be implemented through the creation of well-paid jobs and an increase in people's standard of living.
Oczywiście ma to na celu wzrost poziomu życia.
This, of course, is intended to produce a better standard of living.
Otwarcie granic oprócz wzrostu poziomu życia spowodowało wzajemne uzależnienie się poszczególnych gospodarek od siebie.
The opening of borders, apart from bringing a better standard of living, has caused a mutual dependence of different economies on one another.
zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej;
to ensure a fair standard of living for farmers;
Tylko tanie wyroby i usługi mogą przyczynić się do podniesienia poziomu życia biedniejszych grup społecznych.
Only cheap products and services can lead to an increase in the living standards of the poorest social groups.
Środki takie mogą przyczynić się do stabilizacji rynków oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej.
Such measures may contribute to stabilising the markets and to ensuring a fair standard of living for the agricultural community concerned.
Gospodarki tego regionu stoją przed wspólnym wyzwaniem stworzenia możliwości zatrudnienia i poprawy poziomu życia społeczeństw w sytuacji szybkiego wzrostu demograficznego.
The economies of the region face the common challenge of creating employment opportunities and an improved standard of living in the context of rapid demographic growth.
Byłby to nowy impuls dla naszego wzrostu gospodarczego i poprawy poziomu życia naszych obywateli.
This would give a new impetus to our economic growth and an improvement in the standard of living of our citizens.
Strategia UE 2020 nie przyniesie ani miejsc pracy ani wyższego poziomu życia.
The EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
W związku z tym musimy wymagać od władz Zimbabwe wyraźnych oznak możliwości oraz chęci zabezpieczenia poziomu życia obywateli.
Because of this, we must expect Zimbabwe to give a clear indication of its ability and willingness to safeguard the standard of living of its nationals.
Symbol wysokiego poziomu życia w tym kraju.
symbol of the high standard of living in this country today.
Instytucje nie przynoszą wartości dodanej, która mogłaby przyczynić się do podniesienia poziomu życia naszych obywateli.
Authorities do not create the added value which can raise living standards for our citizens.
Musimy zrozumieć, że dochody rolników zależą od płatności bezpośrednich, nawet jeżeli nie mogą one zapewnić im jako jedyne godnego poziomu życia.
It is important for us to understand that farmers' incomes are dependent on direct payments, even though these alone do not provide farmers with a decent standard of living.
Tak zadziało się też w moim własnym kraju - w Słowenii - gdzie zapotrzebowanie na solidarnościową pomoc niestety rośnie, pomimo wysokiego poziomu życia.
That has been the case in my own country of Slovenia, as well, where the need for solidarity assistance is, unfortunately, increasing, despite a high standard of living.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 133. Pasujących: 133. Czas odpowiedzi: 139 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo