Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozwolenie" na angielski

Wyszukaj pozwolenie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musisz najpierw spytać o pozwolenie przed fizycznym kontaktem ze współpracownikiem.
You must first ask permission before making physical contact with a coworker.
Myślałem, że zapytasz najpierw o pozwolenie.
Thought you were supposed to ask for permission first.
Zasadniczo pozwolenie zaczyna obowiązywać najwcześniej od dnia wydania.
In principle the authorisation takes effect on the date of issue at the earliest.
Pracowałem 7 miesięcy żeby uzyskac pozwolenie.
I worked for seven months to get the authorisation.
Dopiero w kwietniu dostałam pozwolenie na wyjazd.
I got my permit to leave just this April.
Cóż, dostarczę drewno... jeżeli otrzymam pozwolenie.
Well, I'll deliver the timber... if the permit comes.
Będę musiała poprosić o pozwolenie Matkę Wielebną.
I'll have to ask permission of Reverend Mother.
Ciekawe czy dostał na to pozwolenie.
Wonder if he got a permit for that.
Musze mieć pana pozwolenie na odbiór.
I need your permission to have it released.
Nie pytajcie rodziców o pozwolenie na wymiatanie.
You don't ask your parents for permission to rock.
Pan Wilson dał nam pozwolenie na śledzenie swoich córek.
Mr. Wilson has given us permission to shadow his daughters.
Dostajemy pozwolenie i jesteśmy gotowi do skoku.
We get permission and we are ready to jump.
Jeśli coś masz, dostaniesz pozwolenie na akcję.
If you've got something, get a permission to organize everything.
W Isthmus bardzo trudno otrzymać pozwolenie na pracę.
Well, is very difficult to obtain a work permit in Isthmus.
Mamy opóźnienie, tracimy nasze pozwolenie.
We fall behind schedule, we violate our permit.
Muszę tylko zapytać pannę Crowley o pozwolenie.
I'll run and ask Miss Crawley's permission.
Powinniśmy wrócić i wystąpić o specjalne pozwolenie...
We should go back and request a special permit, type 2...
Daje ci pozwolenie na wyładowanie agresji.
Gives you permission to act out your aggressions.
Walczysz o pozwolenie aby się tam dostać.
I've seen you fight for permission to get from above.
W stosownych przypadkach właściwe organy uaktualniają pozwolenie.
Where appropriate, the competent authority shall update the permit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5475. Pasujących: 5475. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo