Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozwolenie na pracę" na angielski

Wyszukaj pozwolenie na pracę w: Definicja Synonimy
work permit
my work visa
a work visa
Przez to oskarżenie straciłam pozwolenie na pracę.
She reported me, I lost my work permit.
Twoje pozwolenie na pracę wygasło pół roku temu.
Your work permit expired six months ago.
Mam pozwolenie na pracę.
Mira. I have my work visa.
Mam pozwolenie na pracę.
I have my work visa.
Jak już tam będę I dostanę tam pozwolenie na pracę
Once we're there I can get a work visa
Miał pan pozwolenie na pracę?
Did you have a work visa?
Nie chodzi o pozwolenie na pracę.
It is not about a work permit.
Przyniosłeś swoją wizę i pozwolenie na pracę?
Did you bring your visa and work permit?
Na mocy ustawy i rozporządzeń dotyczących imigracji cudzoziemcy, którzy mają zamiar podjąć zatrudnienie, przed przybyciem na Bahamy muszą uzyskać pozwolenie na pracę.
Under the Immigration Act and Regulations, a work permit must be obtained prior to entry into The Bahamas by foreign nationals intending to take up employment.
Przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich obywateli przyjętych na terytorium w celu podjęcia pracy, a także tych, którzy zostali pierwotnie przyjęci z innych przyczyn, a następnie uzyskali pozwolenie na pracę zgodnie z przepisami prawa krajowego lub unijnego.
The Directive applies to all citizens admitted to the territory for work and those who were initially admitted for other reasons and who have subsequently obtained a work permit in accordance with the provisions of national or EU law.
Kierowcy określeni w art. 1 lit. b) uzyskują przedmiotową kwalifikację w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub w Państwie Członkowskim, które wydało im pozwolenie na pracę.
Drivers referred to in Article 1(b) shall obtain that qualification in the Member State in which the undertaking is established or in the Member State which issued a work permit to them.
wtedy mógłbym zdobyć G.E.D. i nie wracać do południowo-zachodniego, i dostałbym pozwolenie na pracę.
then I could get my g.e.d. without having to go back to southwestern, then I could get my work permit.
wzywa państwa członkowskie i Unię Europejską do zagwarantowania, aby imigrantki, które padły ofiarą przemocy w pełni znały swoje prawa, miały skuteczny dostęp do pomocy prawnej oraz mogły otrzymać niezależny status prawny, prawo pobytu oraz pozwolenie na pracę;
Calls on the Member States and the European Union to ensure that migrant women who are victims of violence are fully informed of their rights, have effective access to legal assistance and are able to obtain an independent legal status, residence and work permit;
Pozwolenie na pracę wygasa z końcem listopada.
Work permit expires at the end of November.
Mam pozwolenie na pracę!
It's okay. I have work permit.
Musisz mieć pozwolenie na pracę.
You have to have a work permit.
Masz pozwolenie na pracę?
Got a work permit?
Kartę identyfikacyjną, żywnościową, pozwolenie na pracę.
Your identitv card, ration card, work permit, if vou please.
Agencje pośrednictwa wmawiają im, że jak przyjadą, popracują w marnej robocie, to dostaną pozwolenie na pracę.
They get told by these recruiting agencies to come, work an entry-level job and get a work permit.
W Isthmus bardzo trudno otrzymać pozwolenie na pracę.
Well, is very difficult to obtain a work permit in Isthmus.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo