Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: pozwoli uniknąć
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozwoli" na angielski

Sugestie

128
Planowany budżet programu pozwoli na stworzenie jedynie 33 stacji.
The planned budget for the scheme will allow only 33 new outlets to be built.
Taka świadomość pozwoli im podejmować uzasadnione i odpowiedzialne decyzje.
This awareness will allow them to take informed and responsible decisions.
To pozwoli oddzielić lobbystów od autentycznych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego.
This will enable lobbyists to be told apart from genuine civil society representatives.
Postęp w technologiach biometrycznych pozwoli na szybsze i bardziej wiarygodne identyfikowanie podróżnych.
Advancements made in biometric technologies will allow for speedier and more reliable identification of travellers.
Ona bowiem pozwoli nam zrealizować ten cel.
This technology will allow us to achieve our goal.
Plan działania pozwoli nam dostosować stosowane obecnie instrumenty do naszych priorytetów politycznych.
The action plan will allow us to adapt the instruments currently being used to meet our political priorities.
Taka zbieżność pozwoli dostosować do siebie fundusze własne wspólnotowych instytucji kredytowych.
Such convergence will allow the alignment of Community credit institutions' own funds.
Schemat pozwoli wam zbudować urządzenie zastępcze...
Schematic diagram will allow you to build a replacement unit...
Wypracowaliśmy kompromis, który pozwoli obu krajom uratować twarz.
We've worked out a compromise that will allow both nations to save face.
To pozwoli SGC rozpocząć operację odzyskiwania Bazy Gamma.
That will allow Stargate command to mount a salvage operation of the Gamma site.
Ten panel pozwoli Ci zmieniÄ swoje ustawienia i preferencje.
This system will allow you to change all your settings and preferences.
To pozwoli by domyślnie włączyć tłumaczenia menu.
This will allow menu translations to be activated by default.
To pozwoli ci zmienić wszystkie ustawienia.
This will allow you to change all your settings.
Połączenie oddzielnych pomieszczeń pozwoli spełnić wszystkie wymogi.
The connection of individual rooms will make it possible to meet all requirements.
Metoda estymacji nie zawsze pozwoli na trzycyfrową dokładność.
The estimation method will not always allow the three digits precision.
Udział w procedurach zamówień publicznych pozwoli MŚP rozszerzyć działalność gospodarczą.
Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business activities.
Proponowana pomoc pozwoli Mołdowie złagodzić trudności finansowe podczas realizacji programu gospodarczego.
The proposed assistance will help Moldova alleviate the financial constraints on the implementation of its economic programme.
Ponadto wzrost ten pozwoli na złagodzenie obciążenia administracyjnego.
This increase will also help to reduce the administrative burden.
System kolorów pozwoli na zapewnienie precyzji informacji.
A colour-coded system contributes to ensuring the accuracy of the information.
Powołanie Centrum pozwoli na badanie wyżej wymienionej tematyki.
Once established, the centre could undertake research into the abovementioned field.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12343. Pasujących: 12343. Czas odpowiedzi: 308 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo