Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "praca na własny rachunek" na angielski

Wyszukaj praca na własny rachunek w: Definicja Synonimy
self-employment
self-employed
Jak wiemy, praca na własny rachunek stanowi szansę, ale także ryzyko - szczególnie jeśli chodzi o poziom dochodu, który często się zmienia.
As we know, self-employment represents an opportunity, but also a risk - particularly as regards the level of income, which often fluctuates.
Proszę podać wszystkie rodzaje dochodów zgodnie ze swoim pochodzenia (zatrudnienie, praca na własny rachunek, renty, stypendia, alimenty itp.), łącznie ze świadczeniami (zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, świadczenia chorobowe, świadczenia rodzinne itp.).
Please state all kinds of income according to their source (employment, self-employment, rents, stipends, maintenance payments, etc.) including benefits (unemployment benefits, pensions, sickness benefits, family benefits, etc.).
rodzaj zatrudnienia (zatrudnienie lub praca na własny rachunek)
Type of occupation (employed or self-employed):
Ludność aktywna zawodowo (PEA), bezrobocie (EUN), zatrudnienie (ETO), pracownicy (EEM), praca na własny rachunek (ESE) - w ujęciu rocznym
Active population (PEA), unemployment (EUN), employment (ETO), employees (EEM), self-employed (ESE) - annual
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw:
Self-employment, entrepreneurship and business creation:
Należy określić rodzaj wykonywanej pracy (zatrudnienie lub praca na własny rachunek), np. mechanik, sprzedawca, rolnik pracujący we własnym gospodarstwie.
Indicate the type of work performed (employed or self-employed), e.g. mechanic, shop assistant, self-employed farmer.
Do celów stosowania przepisów niniejszego tytułu, praca najemna lub praca na własny rachunek wykonywana normalnie na pokładzie statku na morzu pod banderą Państwa Członkowskiego uważana jest za pracę wykonywaną w tym Państwie Członkowskim.
For the purposes of this Title, an activity as an employed or self-employed person normally pursued on board a vessel at sea flying the flag of a Member State shall be deemed to be an activity pursued in the said Member State.
Praca na własny rachunek ma swoje konsekwencje.
2.3.5.1.3 Praca na własny rachunek jest obecnie coraz bardziej powszechna wśród coraz młodszych pracowników i kobiet.
2.3.5.1.3 Self-employment is currently increasing amongst young working people and women.
Dziękuję za propozycję, ale praca na własny rachunek lepiej wpisuje się w moje cele.
Thank you for offering me the position but working for myself is more in line with my skills and career goals.
W czasie kryzysu takiego jak ten powinniśmy pamiętać, że praca na własny rachunek jest przyszłościowa, że pomaga stworzyć nowe miejsca pracy i pozwala rozwinąć całkowicie nowe sektory.
In a time of crisis such as this, we should bear in mind that self-employment is fit for the future, that new jobs can be created here, and that it also allows us to develop completely new sectors.
do akapitu drugiego wiersz czwarty dodaje się wyrazy "praca na własny rachunek" między słowa "zatrudnienia" oraz "lub zamieszkania";
in the fourth line of (a) of the second subparagraph, "self-employment" shall be inserted between "employment" and "or residence";
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo