Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: pracach domowych
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pracach" na angielski

work jobs proceedings activities chores
participate
art
deliberations

Sugestie

W jego pracach uczestniczy przedstawiciel Komisji.
A representative of the Commission shall take part in its work.
Komisja już poczyniła znaczne postępy w tych pracach przygotowawczych.
The Commission has already made much progress in the preparatory work.
Myślałam już o wszelkich możliwych pracach.
I've thought of all types of jobs.
Idealne miejsce, aby zapomnieć o naszych pracach.
VIRGINIA: A perfect place for us to forget about our jobs.
Ich udział w pracach nie ma żadnego wpływu prawnego na działania Parlamentu.
Their participation shall not have any legal effect on Parliament's proceedings.
Parlament Europejski i Rada powinny być regularnie informowane o pracach komitetów.
The European Parliament and the Council should be kept informed of committee proceedings on a regular basis.
Bardzo pomocne w jej pracach są wizyty rozpoznawcze przedstawicieli komisji.
The fact-finding visits by committee representatives are very helpful to its work.
Czynnie uczestniczyliśmy w międzyinstytucjonalnych pracach, by osiągnąć zadowalające rozwiązanie.
We took an active part in the interinstitutional work to reach a satisfactory solution.
Liczę na wsparcie prezydencji w tych pracach.
I count on the support of the Presidency in this work.
Komisja w pełni uczestniczy w tych pracach.
The Commission shall be fully associated with this work.
Ale czegoś brakuje we wszystkich jego pracach.
But there's something lacking in all his work.
Wskaźnik oparty na pracach znany autor handlowym Daryl Guppy.
An indicator based on the work of famous trading author Daryl Guppy.
Opracowania są wykorzystywane na bieżąco w pracach przygotowawczych i projektowych.
The studies are used on a daily basis for preparation and design work.
Po skończonych pracach wykonano pudełko ochronne.
After the work was finished, protective boxes were made.
Sean musiał coś wspominać o swoich wcześniejszych pracach.
Anyway, Sean must have mentioned something about his early jobs.
Wszyscy ojcowie będą mówić o ich pracach.
Everyone's fathers will be talking about their jobs.
Dżunglę w twoich pracach widzę jak metaforę.
I see the jungle in your work as a metaphor.
Już we wczesnych pracach o nich pisałaś.
You wrote about them even in your early work.
Opieram swoją rozprawę na jego pracach.
I'm doing my dissertation on his work.
Wcześniej musiałam pracować w wielu poniżających pracach.
Before that I had to work a lot degrading jobs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1997. Pasujących: 1997. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo