Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prace domowe" na angielski

Wyszukaj prace domowe w: Definicja Synonimy
homework
housework
domestic work
schoolwork
home improvement
chores
household work
Uwielbiam kobiety, które odrabiają swoje prace domowe.
I love a woman who does her homework.
Odrabiaj prace domowe, więzienny prawniku... a będziesz umiał tyle co przeciętny adwokat.
You do your homework, jailhouse lawyer... can make as much as any mid-level attorney on the street.
Myślałem że kobiety pragną dzielić prace domowe.
I thought that's what you ladies wanted is shared housework.
Powiedzieć "prace domowe" a zastygnie.
Say "housework" and he freezes.
Moim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.
In my opinion, domestic work is household production and should form a significant part in statistics relating to the economic output of a country.
Wy dwie naprawdę powinnyście zacząć odrabiać ze mną prace domowe.
You two really need to do your homework with me.
Już niedługo sama będziesz dostarczać swoje prace domowe.
Pretty soon, you'll be handing in your homework yourself.
Przyniósł do domu zaległe prace domowe, z ostatnich trzech tygodni.
Bring home homework you miss for three weeks.
Słuchaj, masz inne prace domowe.
Look, you got other homework.
Dostajesz lepsze stopnie, szybciej odrabiasz prace domowe, więc możesz osiągnąć więcej.
Your test scores go up and you're doing homework faster, so you can do more work.
Mam nadzieję, że to Aidena, albo twój detektyw infiltrował kradzione prace domowe.
I believe that these are Aiden's, or else your P.I. has infiltrated a stolen homework ring.
Muszę popracować nad podaniami, prace domowe.
I got a highlight reel to work on, homework.
Oczywiście, w zamian za lekkie prace domowe.
In exchange for some light housework, of course.
Życie to coś więcej niż oceny, prace domowe, zostanie wyrzuconym ze szkoły.
Life is more than grades, and homework, and not getting kicked out of school.
Pomoże ci odrabiać prace domowe Buckley'a.
He'll help you do Buckley's homework.
Jack i ja odrabiliśmy nasze prace domowe na sobie.
Jack and I did our homework on each other.
Mamo, znasz mnie i wszystkie prace domowe.
Mom, you know me and homework.
Właśnie rozmawiałem ze szkołą i przekonałem ich żeby pozwolili Ron'owi odebrać nasze prace domowe.
I just talked to the school and I convinced them to let Ron go pick up our homework.
Kiedy babcia straciła rozum, wszystkie prace domowe, zbieranie opału... i praca w polu, spadły na niego.
As Grandmother has lost her wits, all the housework, the gathering of fuel... and the field work fell to him.
Może i jestem zblazowana, ale odrabiam prace domowe.
I may be jaded, but I do my homework.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 171. Pasujących: 171. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo