Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pracujący na własny rachunek" na angielski

Wyszukaj pracujący na własny rachunek w: Definicja Synonimy
self-employed
Głównymi ofiarami tej zmiany będą nisko wykwalifikowani pracownicy i wykonawcy pracujący na własny rachunek w tych państwach członkowskich.
Less skilled workers and also self-employed contractors in these Member States will be the first victims of this change.
Zatrudnienie, pracujący na własny rachunek i pracownicy: podział według rodzajów działalności A6
Employment, self-employed and employees: breakdown by industry A6
Nie widzę powodu, dla którego kierowcy pracujący na własny rachunek mieliby być wyłączeni z zakresu tych środków, mają się one bowiem przyczyniać do bezpieczeństwa na naszych drogach.
I can see no reason why self-employed drivers should be exempt from measures which contribute to the safety of our roads.
Możliwe, że tak jest, ale czy pracujący na własny rachunek kierowca stanowi mniejsze zagrożenie za kierownicą kiedy jest przemęczony?
This may be true, but does a self-employed driver present a smaller risk behind the steering wheel when he is overtired?
Ponieważ kierowcy pracujący na własny rachunek objęci są zakresem rozporządzenia (EWG) nr 3820/85, ale wyłączeni z zakresu dyrektywy 93/104/WE, powinni być oni czasowo wyłączeni z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1.
As self-employed drivers are included within the scope of Regulation (EEC) No 3820/85 but excluded from that of Directive 93/104/EC, they should be excluded temporarily from the scope of this Directive in accordance with the provisions of Article 2(1).
Pracownik pracujący na własny rachunek nie może być zmuszany do pracy w czasie dodatkowym na tyle, na ile z definicji ma swobodę organizowania swojej pracy według własnego uznania.
A self-employed worker cannot in fact be forced to do extra hours insofar as he is, by definition, free to organise his own work as he wishes.
Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszyscy kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych o masie ponad 3,5 tony, w tym także ci pracujący na własny rachunek, podlegają przepisom o czasie prowadzenia pojazdu i okresach odpoczynku.
As far as safety is concerned, all drivers, including those who are self-employed, are subject to the rules on driving time and rest periods in buses and lorries over 3.5 tonnes.
W przeciwieństwie do pracowników pobierających pensję, pracujący na własny rachunek pracują nie według określonej liczby godzin, ale ilości towarów, które przeładowują, jak również ilości i rodzaju ładunków.
Unlike salaried workers, the self-employed work on the basis not of a specified number of hours, but of the goods which they handle as well as the number and type of shipments.
Robimy to dlatego, że naszym zdaniem przestrzeganie przepisów socjalnych ma ważne znaczenie, a także dlatego, że kierowcy pracujący na własny rachunek również powinni zostać objęci zakresem dyrektywy.
We are doing that because we believe that it is important to comply with social legislation and because self-employed drivers are also to be covered by the Directive.
Pracujący na własny rachunek specjalista ds. bezpieczeństwa.
He's a self-employed computer security specialist.
Polityczny spór toczy się o to, czy kierowcy ciężarówek pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom dotyczącym czasu pracy kierowców zatrudnianych przez firmy spedycyjne.
The key question is whether to include self-employed workers within the scope of legislation on working time for lorry drivers, meaning setting limits on their hours for activities other than driving.
Szczególna sytuacja i miejsce w łańcuchu wartości poszczególnych kategorii MŚP, takich jak zakłady rzemieślnicze, mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rodzinne, pracownicy pracujący na własny rachunek, wolne zawody i wszystkie inne sektory powinny być należycie uwzględnione.
The particular situation and place in the value chain of the separate SME categories, such as crafts, micro, family enterprises, independent workers, liberal profession and all other sectors should be duly taken into account.
Kierowcy ciężarówek i autobusów pracujący na własny rachunek powinni podlegać tym samym regułom dotyczącym czasu pracy, jak ci, którzy pracują na etacie w firmie - zdaniem posłów z komisji zatrudnienia i spraw socjalnych.
The second summit of the Union for the Mediterranean (UfM) in Barcelona on 7 June will take place in difficult circumstances, but MEPs will ask on Thursday that the process be given a new boost.
Komisja Europejska dąży do zapewnienia, by kierowcy pracujący na własny rachunek byli zobowiązani do przestrzegania takich samych zasad ustanowionych w odpowiednich przepisach prawa.
The European Commission aims to ensure that self-employed drivers comply with the same rules laid down in the relevant legislation.
Obywatele pracujący na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa założone przez obywateli nie poszukują ani nie podejmują zatrudnienia na rynku pracy ani nie przyznają prawa dostępu do rynku pracy innej Strony.
Self-employment and business undertakings by nationals shall not extend to seeking or taking employment in the labour market or confer a right of access to the labour market of another Party.
mając na uwadze, że kierowcy pracujący na własny rachunek są wyłączeni z zakresu stosowania dyrektywy 2002/15/WE przynajmniej do dnia 23 marca 2009 r.,
whereas self-employed drivers are excluded from the scope of Directive 2002/15/EC until at least 23 March 2009,
mając na uwadze, że ograniczenie czasu pracy w sektorze transportu drogowego dużo bardziej zwiększy bezpieczeństwo na drogach, jeśli objęci nim zostaną kierowcy pracujący na własny rachunek,
whereas restricting working time in the road transport sector will have much greater benefits in terms of road safety if self-employed drivers are included,
Pytanie, na jakie musimy dziś znaleźć odpowiedź, brzmi: czy wykonawcy pracujący na własny rachunek powinni podlegać ograniczeniom czasu pracy na takich samych warunkach jak pracownicy?
The question we must answer today is this: should self-employed contractors be subject to restrictions on working time on the same terms as employees?
Ludność aktywna zawodowo (PEA), bezrobocie (EUN), zatrudnienie (ETO), pracujący (EEM), pracujący na własny rachunek (ESE) - dane roczne
Employed and self-employed in resident production units: industry J to K and L to P, persons - annual

Pozostałe wyniki

Kierowcy pracujacy na wlasny rachunek byli tymczasowo zwolnieni z koniecznosci spelniania wymagan dyrektywy w sprawie czasu kierowców, ale okres zwolnienia uplywal 23 marca 2009.
As well as low inflation Estonia's "Kroon" has been stable and the country is strongly integrated into the wider European economy with most of its trade being with fellow European Union countries.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1704. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 133 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo