Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawa obywatelskie" na angielski

Wyszukaj prawa obywatelskie w: Definicja Synonimy
civil rights
citizens' rights
rights of citizens
rights of citizenship
civil liberties
Nasze prawa obywatelskie ulegną wzmocnieniu za sprawą traktatu.
Our civil rights, as citizens, are to be strengthened by this Treaty.
Ich propozycje osłabiają prawa obywatelskie oraz prywatność obywateli.
Their proposals weaken civil rights and the privacy of citizens.
W rezultacie prawa obywatelskie są nieustannie wspierane i chronione dzięki procesowi składania i rozpatrywania petycji.
Consequently, citizens' rights are constantly promoted and secured through the petitions process.
Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za prawa obywatelskie i musimy stać na ich straży.
Our main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
W końcu w niektórych przypadkach, o których wspomniano w pytaniu, powinna istnieć możliwość korzystania z dwóch podstaw prawnych, kiedy na szali są prawa obywatelskie, a zagrożona jest polityka antyterrorystyczna.
At the very least, in some cases, as was raised in the question, it should be possible to have a dual legal basis when the rights of citizens are at stake and anti-terrorism policies are threatened.
Jesteśmy częścią wspólnoty narodów, która gwarantuje prawa obywatelskie, dąży do pokoju i dobrobytu, a także chce żyć w pokoju.
We are part of a community of peoples who guarantee the rights of citizens, strive for peace and prosperity and want to live in peace.
Dzisiejsza debata pokazuje, że nie zawsze łatwo jest pogodzić prawa obywatelskie z walką z terroryzmem.
Mr President, ladies and gentlemen, today's debate shows that civil rights and the fight against terrorism are not always easy to reconcile.
Pod pretekstem zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu próbuje się ograniczać nasze prawa obywatelskie, jednakże nie można do tego dopuścić.
On the pretext of tackling organised crime and terrorism, they are trying to limit our civil rights, but this must not be allowed to happen.
Rosja nie stała się jednak demokratyczną gospodarką rynkową, lecz kapitalistyczną dyktaturą wyzysku, gdzie prawa obywatelskie muszą ustąpić prawu silniejszego.
Russia did not become a democratic market economy, however, but a sort of capitalist dictatorship of exploitation, where civil rights have to yield to the law of a mightier force.
Nasza troska o prywatność i prawa obywatelskie nie powinna usprawiedliwiać blokowania skutecznych działań.
Our concern for privacy and citizens' rights should not be used to justify the blocking of effective action.
Miał on także wzmocnić prawa obywatelskie.
It would also strengthen civil rights.
Druga wiadomość jest taka, że prawa obywatelskie muszą być przestrzegane w życiu codziennym społeczeństwa.
The second message is that citizens' rights must be respected in the everyday life of society.
Taki człowiek nie zasługuje na prawa obywatelskie.
A man like that doesn't deserve civil rights.
Korupcja, prawa obywatelskie, przestępczość zorganizowana, narkotyki, porwania.
Public corruption, civil rights, organized crime, drugs, kidnapping.
Chciał walczyć o prawa obywatelskie, bronić prześladowanych, łączyć się z ludźmi.
He went into it to champion civil rights, to defend the oppressed, to connect with people.
Jak pan wie, prawa obywatelskie są priorytetem tego rządu.
Now civil rights is a priority - of this administration as you know.
Pogwałcono moje prawa obywatelskie, to się stało.
A violation of my civil rights, that's what happened.
Zawsze pozostawały gdzieś dwa moralne dylematy: wojna i prawa obywatelskie.
But there was always two great moral pressures, the war and civil rights.
To mój wkład w walkę o prawa obywatelskie mojego pokolenia.
This is my contribution to the civil rights fight of my generation.
Pani Prezydent sięgnęła po władzę gdy grozi widmo terroru i gra strachem aby deptać nasze prawa obywatelskie.
This president came to power under the specter of terrorism, and she uses fear to trample our civil rights.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 153. Pasujących: 153. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo