Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawdopodobny" na angielski

Wyszukaj prawdopodobny w: Definicja Synonimy
likely
probable
unlikely
possible
definite possibility
plausible

Sugestie

Powodem tego bałaganu nie jest prawdopodobny upór Parlamentu.
The reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Przedstawione dane pokazują, że ogólny wzrost kosztów jest prawdopodobny.
The data submitted shows that an overall increase in cost is likely.
Dobra, trzeba mieć naprawdę niezły, prawdopodobny powód lub sypiać z sędzia czy coś.
Okay, you have to have really good probable cause or like sleep with a judge or something.
indykatywny obraz kliniczny niepotwierdzony lub przypadek prawdopodobny.
indicative clinical picture without being a confirmed or probable case.
Ratunek jest mało prawdopodobny, ale ciągle mamy misję.
Rescue is unlikely but we still have a mission to fulfil.
Przy obecnych strukturach na poziomie UE konsekwentny rozwój tego zintegrowanego podejścia wydaje się mało prawdopodobny.
If current EU structures remain unchanged, decisive action to develop this integrated strategy is unlikely.
Zatem w przypadku tego scenariusza powrót dumpingu jest prawdopodobny.
Therefore, dumping is likely to recur under such a scenario.
Oczywiście niewidzialny guz na przysadce jest o wiele bardziej prawdopodobny.
Right. An invisible tumor on her pituitary is much more likely.
Myślę, że toczeń jest dużo bardziej prawdopodobny.
No. I think lupus is way more likely.
Powiedziany ten odciski palca prawdopodobny mecz.
Said that the fingerprints likely match.
Wstrząs psychiczny bardziej prawdopodobny, ale jego stan jest poważny.
Concussion's more likely, but it's bad.
Jest całkiem niepopularna, dzięki czemu romans między nami jest bardziej prawdopodobny.
She's moderately unpopular, which makes a romance between us more likely.
Bardziej prawdopodobny byłby udar, nie psychoza.
More likely to cause a stroke, not the psychosis.
Bardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że żeby aligatora dziurawiły żołądek Judy.
More likely scenario has the gator's teeth piercing Judy's stomach.
Wstrząs jest bardziej prawdopodobny, ale zatrzymanie akcji serca może mieć wpływ.
Shock is more likely, though cardiac arrest may have been a factor.
Jednakże ogólny upadek branży petrochemicznej w Bawarii jest raczej mało prawdopodobny.
However, a general decline of the Bavarian petrochemical industry is unlikely.
b) prawdopodobny przyszły rozwój ruchu;
b) the likely future development of traffic;
Atak terrorystyczny jest teraz mało prawdopodobny.
A terrorist attack is now highly likely.
Wskazuje to, jaki mógłby być prawdopodobny poziom cen przywozu z Indii w przypadku uchylenia środków.
This is an indication of what would be the likely price level of imports from India should the measures be repealed.
Jednostka gospodarcza powinna ujawnić informację o istnieniu warunkowego składnika aktywów, jeśli wpływ korzyści ekonomicznych jest prawdopodobny.
A contingent asset should be disclosed where an inflow of economic benefits is probable.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 344. Pasujących: 344. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo