Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawie na pewno" na angielski

Wyszukaj prawie na pewno w: Definicja Synonimy
almost certainly
almost certain
almost definitely
pretty sure it's
Więc prawie na pewno jest starszy niż ludzka cywilizacja.
That almost certainly predates human civilisation.
I to są prawie na pewno najstarsze rośliny doniczkowe na świecie.
And this is almost certainly the oldest pot plant in the world.
I prawie na pewno ktoś widział cię z panną Wallace.
And someone is almost certain to have seen you with Miss Wallace.
Niezależnie jednak od tego, jakie znajdziemy alternatywy w zakresie dostaw energii, prawie na pewno trzeba będzie zmniejszyć ogólne zużycie energii do poziomu niższego niż obecnie, co wcale nie musi być bardzo złe.
However, whatever alternatives may be found for energy supply, it is almost certain that overall energy consumption will have to decrease in relation to current levels, which is not necessarily a very bad thing.
To prawie na pewno szczątki pierwszych mieszkańców tej wyspy.
The remains, almost definitely the first Native American inhabitants of Plantation Island.
Uważasz, że jest odrobinę przesadnie podekscytowany czymś co prawie na pewno się nie zdarzy?
You think he's a little overly excited for something that almost definitely isn't happening?
Te grzybki to prawie na pewno amanita muscaria... bardzo mocno psychodeliczne i troszkę niebezpieczne.
The mushrooms are almost certainly amanita muscaria... a very powerful psychedelic and a little dangerous.
Zostaliśmy zaznajomieni z podstawowymi- - Teraz ona oczywiście się wypiera, ale ta sytuacja jest prawie na pewno rezultatem błędu doktora Seberg.
We've been apprised of the basic - Now she's denying it, of course, but this situation's almost certainly resulted from an error by Dr. Seberg.
Calder prawie na pewno pracuje dla Henry'ego.
Calder's almost certainly working for Henry.
Twoją matkę cechuje dwubiegunowość i prawie na pewno jest niezdiagnozowaną schizofeniczką.
Your mother's bipolar And almost certainly an undifferentiated schizophrenic.
Prawdopodobne ceny i wielkość przywozu prawie na pewno miałyby znaczne negatywne skutki dla rynku Wspólnoty.
The likely volume and prices of these imports would almost certainly have a profound negative effect on the Community market.
Nie... to prawie na pewno należało do obcego.
No, it almost certainly belonged to an alien.
Więc rozpuszczamy plotkę, że prawie na pewno była manipulowana przez FSB.
So we start the rumours that she was almost certainly being manipulated by the FSB.
Jeśli nie dostarczymy Adama Rice'a na policję, to nie odzyskamy Alberta i prawie na pewno trafimy za kratki.
Okay, unless we deliver Adam Rice to the police, we can't get Albert out and we'll almost certainly go to prison ourselves.
Nie zostali do tej pory zidentyfikowani. Możliwe, że są to Latynosi, a prawie na pewno nielegalni imigranci.
They were without identification... probably Latin American and almost certainly illegal aliens.
Ci przyszli na ląd na plaży w Trynidadzie gdzie prawie na pewno oni ulęgali się.
These have come ashore on a beach in Trinidad where almost certainly they were hatched.
Horyzont planowania dla przemysłu będzie gorszy, ponieważ w 2020 roku konsumenci prawie na pewno będą domagali się samochodów, które emitują nie więcej niż 120 g CO2/km.
The planning horizon for the industry will be worse because consumers in 2020 will almost certainly demand cars that emit no more than 120 g CO2/km.
Oznacza, że sprawca prawie na pewno jest mężczyzną,
Means the killer is almost certainly male,
Chodzi o to, że Nesbitt, prawie na pewno jest w to jakoś zamieszany.
Point is, Nesbitt's almost certainly involved in some capacity.
Nauka jest ewoluującym twierdzeniem i to co wiemy obecnie, w pewnym momencie w przyszłości prawie na pewno zostanie poprawione, a może nawet zastąpione.
Science is an evolving proposition, and what we know today will almost certainly be reformed and maybe even replaced at some point in the future.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo