Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawie takie same" na angielski

Wyszukaj prawie takie same w: Definicja Synonimy
about the same
pretty much the same
almost the same
almost identical
U większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu pozorowanego lub tabletki.
In most children and adults, side effects with Azomyr were about the same as with a dummy solution or tablet.
79 U dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.
In adults, side effects were about the same as with a dummy tablet.
Wyniki badań krwi są prawie takie same, jak przedtem, a ten koleś cię lubi.
Blood panel results seem pretty much the same as before, and that guy likes you.
Jesteście prawie takie same.
They're all pretty much the same.
Substancje czynne zawarte w pestycydach są również używane jako środki ochrony roślin i wywołują prawie takie same skutki dla zdrowia i dla środowiska.
The active components of biocides are also used as plant protection products, and have almost the same effects on health and the environment.
Zdjęcia są prawie takie same.
The pictures are almost the same.
prawie takie same.
Well, actually, they just about the same.
prawie takie same.
No, they about the same.
To wszystko prawie takie same.
Wiem o tym, bo twoje moce są prawie takie same jak Flasha.
The reason I know all this is because your powers are almost exactly like those of The Flash.
Auta, oczywiście, prawie takie same.
The cars, predictably, almost exactly the same.
Moi współpracownicy z Argentyny i Ontario mają prawie takie same dane.
My colleagues in Argentina and Ontario have almost identical data.
prawie takie same, ale kryptolodzy nic nie znaleźli.
Mostly the same, but the code breakers haven't found anything...
Dane personalne w Unit 00 i 01 są prawie takie same.
Unit 00 and 01's personal data patterns are also almost identical.
To jak ruszasz głową, twoje ruchy, są prawie takie same.
The way you respect and your manners are very similar.
Laboratorium mówi, że wyniki z New Haven są prawie takie same jak te z Drexler.
Lab says the chemical taggants at the Drexler are a close match with the New Haven boxes.
Obie są wspaniałe i prawie takie same, poza tym, że w międzyczasie wynaleziono komputery.
They're both wonderful and largely the same, except that computers happened in between.
Zauważyłeś, że to jest prawie takie same jak wina?
Did you ever notice that these things are just like guilt?
Zdaje się, że siła tego uderzenia i siła uderzenia, który połamał kości śródręcza ofiary są prawie takie same.
It appears that the force of this blow and the force of the blow that broke the victim's metacarpals are nearly identical.
Średnie stopy [21] dla okresu od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. są prawie takie same (4,77 % w przypadku stopy PRIBOR powiększonej o 300 punktów bazowych; 4,79 % w przypadku stopy referencyjnej uwzględniającej margines ryzyka wynoszący 220 punktów bazowych).
The average rates [21] for the period from April 2009 to June 2010 are nearly the same (4,77 % for the PRIBOR + 300 basis points; 4,79 % for the reference rate including a risk margin of 220 basis points).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo