Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawo autorskie" na angielski

Wyszukaj prawo autorskie w: Definicja Synonimy
Po drugie, musimy koniecznie dostosować prawo autorskie do realiów ery cyfrowej.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Dużą przeszkodą dla dalszego rozwoju Europeany jest niejednolite prawo autorskie w poszczególnych państwach członkowskich.
A major barrier to the further development of Europeana is the existence of different copyright regulations in different Member States.
Przedmiot: Polskie prawo autorskie ograniczone dyrektywą 2001/29/WE
Subject: Polish copyright restricted by Directive 2001/29/EC
W przeciwieństwie do CD-ROM lub CD-I, gdzie własność intelektualna ma postać materialnego nośnika, a mianowicie rzeczy, każda usługa świadczona przez Internet stanowi w istocie czynność, na którą należy uzyskać zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne.
Unlike CD-ROM or CD-I, where the intellectual property is incorporated in a material medium, namely an item of goods, every on-line service is in fact an act which should be subject to authorisation where the copyright or related right so provides.
Podobnie było w przypadku praw własności intelektualnej (wzory, prawo autorskie, znaki towarowe, patenty, dyrektywa w sprawie egzekwowania praw
The same can be said with regard to intellectual property rights (designs, copyright, trademarks, patents, Enforcement Directive
aktywne informowanie obywateli podczas organizowanych dni informacyjnych o tym, jak funkcjonuje sektor gospodarki związany z kulturą, w tym także, jaką rolę w tym kontekście odgrywa prawo autorskie.
actively informing citizens by organising information days, of how the creative economy works, including the role of copyright in that respect.
symbol, który wskazuje, że prawo autorskie należy do EBC,
the symbol which indicates that the copyright belongs to the ECB;
Należy sporządzić wykaz wyjątków od zastrzeżonych czynności, uwzględniając fakt, iż prawo autorskie, objęte niniejszą dyrektywą, stosuje się jedynie do wyboru lub układu zawartości bazy danych;
Whereas a list should be drawn up of exceptions to restricted acts, taking into account the fact that copyright as covered by this Directive applies only to the selection or arrangements of the contents of a database;
prawo autorskie lub jakiekolwiek prawo pokrewne, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym;
a copyright or any related right as provided for by national or Union law;
Jeżeli jednak rozstrzygnięcie dotyczyło ważności prawa własności intelektualnej innego niż prawo autorskie lub prawo pokrewne, można odmówić uznania lub wykonania albo je odroczyć zgodnie z poprzednim ustępem tylko wówczas, gdy:
However, in the case of a ruling on the validity of an intellectual property right other than copyright or a related right, recognition or enforcement of a judgment may be refused or postponed under the preceding paragraph only where:
Europejski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej "CEN", posiada prawo autorskie do tekstu sekcji 4 EN ISO 14001:1996 przedstawionej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 i ma prawo korzystania z tego prawa autorskiego.
The European Committee for Standardisation, hereinafter referred to as "CEN", holds the copyright of the text of section 4 of EN ISO 14001:1996 reproduced in Annex I to Regulation (EC) No 761/2001 and has the right to exploit the copyright.
"prawa własności intelektualnej" obejmują prawa własności przemysłowej, know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne;
'intellectual property rights' includes industrial property rights, know how, copyright and neighbouring rights;
Kryteria stosowane do określenia, czy baza danych powinna być chroniona przez prawo autorskie, powinny uwzględniać, że dobór lub układ zawartości bazy danych stanowi intelektualną twórczość autora;
Whereas the criteria used to determine whether a database should be protected by copyright should be defined to the fact that the selection or the arrangement of the contents of the database is the author's own intellectual creation;
Ochrona baz danych przez prawo autorskie obejmuje również udostępnianie baz danych w inny sposób niż rozpowszechnianie kopii.
Whereas the copyright protection of databases includes making databases available by means other than the distribution of copies;
prawa własności przemysłowej wykonawcy lub praw, którymi dysponuje, w postaci patentów, wzorów użytkowych, wzorów chronionych przez prawo autorskie, zarejestrowanych wzorów lub innych praw, lub
industrial property rights of the contractor or at his disposal, in the form of patents, utility models, designs protected by copyright, registered designs or other rights, or
Prawo autorskie to ważne narzędzie służące do wynagradzania branży kreatywnej za jej pracę.
Copyright is an important tool for ensuring that the creative sector is rewarded for its work.
Prawo autorskie powstało zanim pojawił się Internet i jego rozwiązania odnoszą się do innej epoki.
Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.
Prawo autorskie i prawa pokrewne odgrywają w tym kontekście istotną rolę, ponieważ chronią one i wspierają doskonalenie i sprzedaż nowych produktów i usług, jak również tworzenie i wykorzystanie ich twórczej treści.
Copyright and related rights play an important role in this context as they protect and stimulate the development and marketing of new products and services and the creation and exploitation of their creative content.
Użyte nagrania są częściowo autoryzowane, częściowo nie, zapożyczyliśmy je stosując - - "Fair Use Doctrine" i Prawo Autorskie USA, artykuł 107.
The footage used is in some cases authorized, in other cases not, borrowed within the realm of Fair Use Doctrine and U.S. Copyright Code section 107
c) prawo autorskie;
(c) a copyright;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo