Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawodawstwa krajowego" na angielski

Wyszukaj prawodawstwa krajowego w: Definicja Synonimy
national legislation
national law
domestic legislation
To bardzo wrażliwy obszar prawodawstwa krajowego, opracowywany przez setki lat.
This is a very sensitive area of national legislation, which has developed over hundreds of years.
W przeszłości transpozycja dyrektywy 2002/72/WE wraz z jej zmianami do prawodawstwa krajowego odbywała się bez żadnych znacznych dostosowań.
In the past Directive 2002/72/EC and its amendments have been transposed into national legislation without any major adaptation.
Dokładnie monitorujemy oraz udzielamy pomocy państwom członkowskim w zakresie wykonania tego działania i zdajemy sobie sprawę, że do nich należy podjęcie inicjatywy dotyczącej prawodawstwa krajowego.
We are carefully monitoring and assisting the Member States as regards implementation, and we are aware that it is up to them to take the initiative as regards national law.
Co za tym idzie, problemy te mieszczą się wyłącznie w zakresie kompetencji prawodawstwa krajowego z należytym uwzględnieniem zobowiązań krajowych Grecji, w tym właściwych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
These issues therefore fall exclusively within the remit of national law, with due regard for the relevant international obligations of Greece, including the relevant conventions of the International Labour Organisation.
Licencja Licencja wymagana do prowadzenia określonej działalności na mocy prawodawstwa krajowego.
Licence A licence required for carrying out a specific activity under domestic legislation.
Istnieje zatem różnica pomiędzy jednostkami, które mogą być wygenerowane, a jednostkami, które sygnatariusze protokołu z Kioto zdecydowali się dopuścić do wykorzystania na mocy danego prawodawstwa krajowego.
There is therefore a distinction between credits that may be generated, and credits that signatories to the Kyoto Protocol may have decided to allow for use under their domestic legislation.
Ramy europejskie dają nieocenioną szansę na kształtowanie prawodawstwa krajowego i na ewolucję rynku wewnętrznego.
The European framework offers an inestimable opportunity to frame national legislation and the evolution of the Internal Market.
Zapewnienie przeniesienia zobowiązań międzynarodowych wynikających z BTWC do prawodawstwa krajowego i środków administracyjnych państw członkowskich.
To ensure that States Parties transpose the international obligations of the BTWC into their national legislation and administrative measures.
W tym kontekście Komisja zleciła wykonania konkretnych analiz w celu sprawdzenia zgodności prawodawstwa krajowego z dyrektywami europejskimi.
In this context, the Commission has outsourced specific studies in order to check the conformity of national legislation with European directives.
Istnienie właściwego prawodawstwa krajowego i regulacyjnej infrastruktury kontroli jest warunkiem wstępnym stworzenia skutecznego systemu bezpieczeństwa jądrowego.
The existence of proper national legislation, and regulatory control infrastructure, is a precondition for a successful nuclear security regime.
W związku z tym terminy zbliżenia prawodawstwa krajowego do nowych aktów Unii zostaną przedłużone.
Accordingly, the deadlines for approximation of its national legislation to those new Union acts should be extended.
obszary górskie w rozumieniu prawodawstwa krajowego danego państwa członkowskiego;
mountainous areas as defined by the national legislation of the Member State;
(miejsce na dodatkowe informacje zgromadzone na podstawie prawodawstwa krajowego)
(reserved for additional data to be collected on the basis of national legislation)
Na mocy prawodawstwa krajowego w celu sprawdzenia identyfikacji osoby mogą być wymagane informacje dodatkowe.
Additional information may be required under national legislation in order to check personal identification.
Dostarczanie danych dotyczących wypadków przy pracy, podlegających zasadom poufności na mocy prawodawstwa krajowego, zgodnie z załącznikiem II, jest dobrowolne.
Provision of data on accidents at work that are subject to confidentiality rules by national legislation as listed in Annex II shall be on a voluntary basis.
zapewnić zgodność z odnośnymi instrumentami IMO w drodze prawodawstwa krajowego;
ensure compliance with applicable IMO instruments through national legislation;
Przykładowe ramy prawodawstwa krajowego wprowadzającego w życie przepisy stosownych instrumentów IMO można znaleźć w publikacji ONZ zatytułowanej "Wytyczne prawodawstwa morskiego" ST/ESCAP/1076.
A possible framework for national legislation to give effect to the provisions of relevant IMO instruments can be found in "Guidelines for Maritime Legislation", a United Nations publication ST/ESCAP/1076.
Następuje to na drodze rygorystycznego i skutecznego stosowania i egzekwowania prawodawstwa krajowego w zakresie, w jakim jest to stosowne oraz ciągłego monitorowania zgodności.
Improvement should be made through rigorous and effective application and enforcement of national legislation, as appropriate, and monitoring of compliance.
Data ta została ustanowiona pierwotnie w dyrektywie 98/8/WE jako data ostatecznej transpozycji dyrektywy do prawodawstwa krajowego.
That date was initially set in Directive 98/8/EC as the date by which that Directive had to be transposed into national legislation.
zachowując pełne poszanowanie dla obowiązującego prawodawstwa krajowego i układów zbiorowych;
With full respect to existing national legislation and collective agreements;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 119. Pasujących: 119. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo