Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "produktów pośrednich" na angielski

Wyszukaj produktów pośrednich w: Definicja Synonimy
intermediate products
intermediate product
intermediates
W przypadku homogenicznych produktów pośrednich skutki antykonkurencyjne prawdopodobnie będą zwolnione poniżej poziomu dominacji.
For homogeneous intermediate products, anti-competitive effects are likely to be exemptable below the level of dominance.
przywóz i tranzyt produktów pośrednich jest dozwolony, jeżeli:
The import and transit of intermediate products shall be authorised, provided that:
Produkty objęte umową mogą stanowić część rynku produktów końcowych lub rynku produktów pośrednich.
Contract products can be part of a final and/or an intermediate product market.
w stosownych przypadkach masa masła, masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego lub masła skoncentrowanego wykorzystywanego do wyrou produktów pośrednich.
where applicable, the weight of intervention butter, butter or concentrated butter used in the manufacture of the intermediate product.
Będzie prowadzić wstępną rejestrację substancji i produktów pośrednich.
It will handle the pre-registration of substances and intermediates.
Do produktów pośrednich o ograniczonym oddziaływaniu stosuje się pkt 7.
For intermediates with limited exposure the provisions under point 7 apply.
(b) łącznie 2 litry produktów pośrednich i win musujących.
(b) a total of 2 litres of intermediate products and sparkling wines.
a) faktury zakupu produktów pośrednich;
(a) purchase invoices for the intermediate products;
kontrole wkładu tłuszczu maślanego oraz produkcji wytworzonych produktów pośrednich.
checks on the input of butterfat and the output of intermediate products manufactured.
Niezbędne jest zatem wyjaśnienie wymagań dotyczących przywozu i ustalenie określonych warunków odnośnie tych produktów pośrednich.
It is therefore necessary to clarify the importation requirements and to lay down specific conditions for those intermediate products.
Taka wyższa stawka nie może przekraczać standardowej, krajowej stawki, stosowanej do produktów pośrednich.
This higher rate must not be more than the standard national rate applied to intermediate products.
Zakłady chemiczne do produkcji innych organicznych produktów pośrednich
Chemical plants for the manufacture of other organic intermediate products
W celu wyjaśnienia wymagań dotyczących przywozu produktów pośrednich należy odpowiednio zmienić załącznik XII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.
In order to clarify the requirements for the importation of intermediate products, Annex XII to Regulation (EU) No 142/2011 should be amended accordingly.
Pierwotny wykaz obejmował szereg produktów pośrednich, jak surowa skóra czy niektóre tkaniny, które nie są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania konsumenta.
The original list contained some intermediate products, such as raw skin and certain textiles, that are not of direct interest to the consumer.
ograniczyć udział produktów pośrednich na rzecz produktów końcowych.
A reduction in the proportion of intermediate products in favour of final products.
Zredukowane opakowanie testowe dla produktów pośrednich w ilościach >= 1 tony/rocznie
Reduced test package for intermediates at quantities >=1 tonne/annum
produktów pośrednich przeznaczonych do dalszego przetwarzania przez uprawnionego producenta;
Intermediate products intended for further processing by an authorized manufacturer.
Jeśli właściwe, dostarcza się badania i kryteria akceptacji przeprowadzane na każdym krytycznym etapie, informacje o jakości i kontroli produktów pośrednich oraz zatwierdzeniu procesu i/lub badaniach oceny.
Tests and acceptance criteria carried out at every critical step, information on the quality and control of intermediates and process validation and/or evaluation studies shall be provided as appropriate.
Państwa Członkowskie mają prawo stosować pojedynczą, obniżoną stawkę podatku od produktów pośrednich określonych w art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 4252/88.
Member States may apply a single reduced rate of duty to intermediate products which are defined in Article 13 (1) and (2) of Regulation (EEC) No 4252/88.
nie dotyczy to chemicznych produktów pośrednich,
This does not include chemical intermediates,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 118. Pasujących: 118. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo