Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "produktów podstawowych" na angielski

Wyszukaj produktów podstawowych w: Definicja Synonimy
basic products
basic product
core product
primary products
commodities

Sugestie

Charakter produktów podstawowych, który stanowi podstawę refundacji
Nature of the basic products in respect of which the refund is granted
Jeśli szacunkowa kwota potrzebna do refundacji przekroczy dostępne środki, ilości rozmaitych produktów podstawowych o ośmiocyfrowym kodzie Nomenklatury Scalonej będą ustalane według bilansu.
If the estimated amount needed for refunds exceeds the funds available, the quantities of the various basic products, as identified by their eight-digit Combined Nomenclature code, shall be determined according to the balance.
W przypadku gdy według art. 15 ust. 2 ustalane są różne stawki refundacji dla poszczególnych produktów podstawowych, kwotę dla każdej ilości produktu podstawowego o różnych stawkach refundacji oblicza się oddzielnie.
Where, pursuant to Article 15(2), different refund rates are fixed for a particular basic product, a separate amount shall be calculated for each of the quantities of the basic product for which there is a different refund rate.
Towary, dla których ilości produktów podstawowych mogą być określane na podstawie analizy chemicznej - wraz z odnośną tabelą określoną w art. 51
Goods for which the amounts of basic product may be determined on the basis of chemical analysis - together with relevant table as referred to in Article 51
Wdrożenie systematycznej oceny (niezależnie lub przez konsorcja) łańcuchów dostaw produktów podstawowych
Implementation of systematic assessment (independently or through consortia) of core product supply chains
Należy przewidzieć przekazywanie danych statystycznych o stosowaniu świadectw w celu umożliwienia sprawdzania i planowania ilości danych produktów podstawowych.
In order to make it possible to check and plan the quantities of the basic products concerned, communication of statistics on the use of the certificates must be provided for.
Refundacje produkcyjne przyznawane są przez Państwo Członkowskie, na terytorium którego odbywa się przetwarzanie produktów podstawowych.
The production refund shall be granted by the Member State in whose territory processing of the basic products takes place.
Przetworzenia prefinansowanych produktów podstawowych w pomieszczeniach składu celnego dokonuje się zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80.
The processing of prefinanced basic products on the premises of a customs warehouse shall be carried out in accordance with Article 4 of Council Regulation (EEC) No 565/80.
Ilości produktów podstawowych uznane za wykorzystane do wyprodukowania 100 kg towarów
Quantities of basic products regarded as having been used to manufacture 100 kg of goods
Ilości produktów podstawowych, uważanych za wykorzystane
Quantities of basic products considered to be used
Należy ustanowić wykaz produktów podstawowych, w odniesieniu do których możliwe jest ustanowienie zmniejszonych elementów rolnych na mocy umów preferencyjnych z państwami trzecimi.
It is necessary to lay down a list of the basic products for which reduced agricultural components may be established pursuant to preferential agreements with third countries.
Refundacja produkcyjna powinna umożliwiać udostępnienie danemu sektorowi przemysłu produktów podstawowych wykorzystywanych przez ten sektor po cenie niższej od ceny wynikającej ze stosowania wspólnych cen.
The production refund should be of such a nature that the basic products used by the industry concerned can be made available to it at a lower price than that resulting from the application of the common prices.
Refundacja produkcyjna do tych produktów podstawowych powinna więc być równa refundacji do cukru białego, odpowiednio dostosowanej przez odniesienie do uzysku lub zawartości sacharozy.
The production refund on those basic products should therefore be that for white sugar, adjusted by reference to yield or sucrose content as appropriate.
Zawierane są oddzielnie dla każdego z produktów podstawowych wymienionych w art. 1 tego rozporządzenia i mają swój numer identyfikacyjny.
They shall be concluded separately for each of the basic products listed in Article 1 of that Regulation and shall bear an identification number.
wykorzystywaniem wspólnotowych produktów podstawowych w produkcji przetworzonych towarów na wywóz do państw trzecich, oraz
the use of Community basic products in the manufacture of processed goods for export to third countries, and
Rodzaj i ilość produktów podstawowych uwzględnionych do obliczenia takiej refundacji określa się na postawie analizy wywożonych towarów oraz zgodnie z tabelą w załączniku IV.
The nature and quantity of the basic products taken into consideration for the calculation of such refund shall be determined from an analysis of the goods to be exported and in accordance with the table in Annex IV.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1216/2009 w razie konieczności określenia zmniejszonych elementów rolnych, stosowanych w handlu preferencyjnym, należy ustalić właściwości i ilości produktów podstawowych, uznanych za wykorzystane.
In accordance with Article 14 of Regulation (EC) No 1216/2009, where necessary to determine the reduced agricultural components applicable in preferential trade, the characteristics of the basic products and the quantities of the basic products considered to have been used should be laid down.
Ilości produktów podstawowych uważanych za wykorzystane w przypadku gdy załącznik I odsyła do treści niniejszego załącznika
Quantities of basic products considered to be used where Annex I refers to this Annex
ilości produktów podstawowych niezbędnych do wyrobu danego produktu i w odpowiednim przypadku ich wymiennego charakteru;
the quantities of basic products needed for the manufacture of the product in question and, where applicable, their interchangeability;
Taka sytuacja przysparza tym większe trudności, że przedmiotowe produkty - niezależnie od ich stopnia czystości - powstają z tych samych produktów podstawowych.
This situation creates difficulties which are all the greater in that the products in question, whatever their degree of purity, are derived from the same basic products.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 121. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo