Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "produktów ropopochodnych" na angielski

Wyszukaj produktów ropopochodnych w: Definicja Synonimy
petroleum products
oil products
derivatives of petroleum
Lista produktów ropopochodnych jest określona w Załączniku.
The list of petroleum products is set out in the Annex.
Spośród produktów ropopochodnych do celów obliczenia mianownika uwzględnia się jedynie benzynę i olej napędowy.
Among petroleum products, only petrol and diesel count towards the denominator.
Firma zajmująca się świadczeniem usług przeładunku ropy naftowej i produktów ropopochodnych
Company providing transhipment services for crude oil and oil products.
3 % w przypadku instrumentów pochodnych w odniesieniu do ropy i produktów ropopochodnych;
3 % in relation to derivatives on oil and oil products;
WPO można zrobić również z połączenia obu rodzajów surowców, produktów ropopochodnych i odpadów PET poddanych recyklingowi.
Finally, PSF can be made out of a combination of both kinds of raw materials, derivatives of petroleum and recycled PET waste.
Produkcja tak zwanych WPO pierwotnych odbywa się przy użyciu produktów ropopochodnych (głównie monoetylenoglikolu - MEG - oraz kwasu tereftalowego - PTA).
The production of so called virgin PSF is made out of derivatives of petroleum (mainly mono ethylene glycol - MEG - and purified terephthalic acid - PTA -).
Nie uwzględnia się zapasów benzyny pirolitycznej ani zapasów produktów ropopochodnych wykorzystywanych na potrzeby międzynarodowego bunkra morskiego.
Stocks of naphtha and petroleum products for international marine bunkers are not included.
Takie emulsje są więc substancjami o charakterystyce odmiennej od tradycyjnych produktów ropopochodnych.
Such emulsions are therefore products with specific characteristics that are different from traditional petroleum products.
Definicja cen konsumpcyjnych produktów ropopochodnych obowiązujących 15 dnia każdego miesiąca
Definition of consumer prices of petroleum products in force on the 15th of each month
Ilości produktów ropopochodnych zachowane w wyniku zróżnicowanego zmniejszenia zużycia przewidzianego w ust. 2 rozdziela się między Państwa Członkowskie.
The quantities of petroleum products saved as a result of the differentiated reduction of consumption provided for in paragraph 2 shall be shared out between the Member States.
po przyjęciu wspólnej definicji pochodzenia produktów ropopochodnych,
upon adoption of a common definition of origin for petroleum products,
Zabrania się zakupu, importu lub transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Syrii.
The purchase, import or transport from Syria of crude oil and petroleum products shall be prohibited.
Wykaz produktów ropopochodnych wraz z kodem HS
List of Petroleum Products and HS Code
W przedmiotowej sprawie FPAP faktycznie prowadził działalność jak podmiot działający na rynkach kontraktów terminowych w zakresie produktów ropopochodnych.
In the case in point, the FPAP actually acted as an operator on the futures markets for petroleum products.
Konieczne jest, aby każde państwo członkowskie sporządziło plan, który mógłby być wykorzystany w przypadku powstania trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych.
It remains necessary for each Member State to draw up a plan that could be used in the event of difficulties arising in the supply of crude oil and petroleum products.
Nie należy uwzględniać produktów ropopochodnych stanowiących własność przedsiębiorstw, w których występuje poważne ryzyko egzekucji z ich majątku.
Petroleum products owned by companies facing a significant risk of enforcement proceedings against their assets should not be taken into account.
W sprawozdaniach statystycznych dotyczących zapasów interwencyjnych państwa członkowskie nie mogą uwzględniać ilości ropy naftowej ani produktów ropopochodnych będących przedmiotem procedur zajęcia lub egzekucji.
Member States may not include quantities of crude oil or petroleum products which are subject to a seizure order or enforcement action in their statistical summaries of emergency stocks.
Rosnąca koncentracja produkcji, wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej oraz rosnące światowe zużycie produktów ropopochodnych przyczyniają się do zwiększenia ryzyka wystąpienia trudności z zaopatrzeniem.
The increasing concentration of production, dwindling oil reserves and growing worldwide consumption of petroleum products are all contributing to an increased risk of supply difficulties.
W drodze odstępstwa od artykułu 1 ustęp 1 dyrektywy 68/414/EWG, do dnia 31 grudnia 2011 roku nie stosuje się w Rumunii minimalnego poziomu zapasów produktów ropopochodnych.
By way of derogation from Article 1(1) of Directive 68/414/EEC, the minimum level of stocks of petroleum products shall not apply in Romania until 31 December 2011.
Konieczne jest zatem dokonanie zmian w dotyczących pomocy humanitarnej i cywilnej odstępstwach od ograniczeń na zakup lub transport produktów ropopochodnych w Syrii, by zapewnić system zezwoleń lepiej uwzględniający warunki operacyjne.
It is therefore necessary to amend the humanitarian and civilian assistance derogations to the restrictions on the purchase or transport of petroleum products in Syria so as to provide for an authorisation scheme that better reflects operational conditions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo