Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "produkt końcowy" na angielski

Wyszukaj produkt końcowy w: Definicja Synonimy
final product
end product
finished product
end-product
Ilość taka nie ma żadnego wpływu technologicznego na produkt końcowy.
Furthermore, it does not have any technological effect in the final product.
Progroup sprzedaje tekturę falistą jako produkt końcowy.
Progroup sells corrugated board as a final product on the market.
produkt końcowy był przechowywany w zamknięciu;
the end product was stored in enclosed storage;
Podczas ostatniego etapu, produkt końcowy jest pakowany i wysyłany do miejsca przeznaczenia.
As a last step, the end product is packed and sent to its destination.
Oznacza to, że surowiec - mleko - przetwarza się wewnątrz przedsiębiorstwa w produkt końcowy, który pakuje się na miejscu i bezzwłocznie ładuje do samochodów chłodni.
This means that the raw material, the milk, is transformed within the company to a finished product, which is packed on site and loaded immediately into refrigerated lorries.
e) zbiory surowca w przeliczeniu na produkt końcowy;
(e) the yield of the raw material in terms of finished product.
produkt końcowy uzyskany z kiszenia materiału rybnego może:
The final product derived from the ensilaging of fish material may:
W przypadku butów wykonanych ze skóry produkt końcowy nie może zawierać chromu (VI).
For shoes made of leather, there shall be no Chromium VI in the final product.
Należy również określić szczegóły wskazujące na związek z charakterystyką obszaru geograficznego i jej wpływ na produkt końcowy.
The details bearing out the link with the characteristics of the geographical area and their influence on the final product should also be defined.
Odnosi się do tradycyjnej metody produkcji polegającej na fermentacji bez skórek owoców, dzięki której otrzymuje się czysty i naturalny produkt końcowy.
It is related to the traditional production method which implies a fermentation without peel which yields pure and natural the final product.
Użycie takich materiałów, które klasyfikuje się do działu 8 Systemu Zharmonizowanego, pozwala na spełnienie przez produkt końcowy wytwarzany w Suazi warunków wspomnianej wyżej reguły.
The use of such materials, which are classified within Chapter 8 of the Harmonised System, could allow the final product manufactured in Swaziland to comply with the abovementioned rule.
Wymogi te nie dotyczą włókien tekstylnych, tkanin i membran, którym produkt końcowy zawdzięcza swoiste właściwości funkcjonalne.
Textile fibres, fabrics and membranes that lend the final product intrinsic functional properties are exempt from these requirements.
Sprawy braku popytu na produkt końcowy (cielęcinę) nie rozwiąże się za pomocą niewielkich dopłat do jednego z surowców.
The absence of demand of the end product (veal) is not solved by a small subsidy on one of the two inputs used.
Następną czynnością będzie drukowanie techniką wklęsłodruku - papier będzie zadrukowywany w czterech kolorach bazowych, cięty, składany i zszywany w produkt końcowy.
The next operation is rotogravure printing - the paper is printed in four basic colours, slit, folded and stitched to make the end product.
b) "produkt końcowy": cukier, syrop inulinowy lub izoglukoza;
(b) "end product" means sugar, inulin syrup or isoglucose;
Przykładowo w przypadkach, w których licencjobiorca wytwarza już produkt końcowy w oparciu o inną technologię, licencja musi prowadzić do znacznego usprawnienia procesu produkcyjnego po stronie licencjobiorcy, które przekracza wartość produktu nabytego od licencjodawcy.
For instance, in cases where the licensee is already manufacturing a final product on the basis of another technology, the licence must lead to a significant improvement of the licensee's production process, exceeding the value of the product purchased from the licensor.
a) produkt końcowy, który ma być dostarczony,
(a) the finished product to be delivered,
Ponadto produkt końcowy posiada te same właściwości, przy założeniu, że mogą istnieć różne klasy jakości, jak przewidziano również w systemie PCN.
In addition, the final product has the same characteristics, with the understanding that various grades of quality may exist as was also foreseen in the PCN.
Mały stopień wspólności kosztów całkowitych można również założyć, gdy strony wspólnie wytwarzają produkt końcowy, ale ta wspólna produkcja stanowi tylko małą część w porównaniu do ich całkowitej produkcji produktu końcowego.
A low degree of commonality of total costs can also be assumed where the parties jointly manufacture a final product, but only a small proportion as compared to their total output of the final product.
"... produkt końcowy o zawartości tłuszczu (tłuszcz/suchy ekstrakt) większej niż 45 %.";
"... the final product has a fat content (fat/dry extract) of more than 45 %.";
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 126. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo