Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "produkt krajowy brutto" na angielski

Wyszukaj produkt krajowy brutto w: Definicja Synonimy
gross domestic product
gross national product
Ostatnio pan komisarz powiedział, że na początku perspektywy finansowej produkt krajowy brutto UE wynosił około 1,3 %.
Recently, the Commissioner has said that, at the very beginning of the financial perspective, EU gross domestic product was approximately 1.3%.
Im mniejszy jest produkt krajowy brutto (PKB) regionu, tym większą pomoc musimy mu zapewnić.
The lower the gross domestic product (GDP) of a region, the more help it must receive from us.
Od dawna wiemy, że produkt krajowy brutto jest niedostateczną miarą.
We have known for a long time that gross national product is inadequate.
Jak się tobą zajmiemy to powiesz nam jaki jest produkt krajowy brutto w Boliwii.
When we put it to you, you'll tell us the gross national product of Bolivia!
Wydaje się, że produkt krajowy brutto nie wystarczy wobec coraz większych wymagań gospodarczych i politycznych.
Gross domestic product no longer seems able to meet growing economic and political requirements.
Jak już tutaj słyszeliśmy, w różnych częściach Europy produkt krajowy brutto znajduje się w punkcie krytycznym.
As we have heard here, gross domestic product is now at crisis point in different parts of Europe.
Jedynie 6 % płatności przyznaje się na projekty w krajach, w których produkt krajowy brutto jest niższy od średniej unijnej.
Only 6% of payments are granted to projects in countries where the gross domestic product is lower than the EU average.
Pożądane byłoby również stosowanie innych wskaźników niż produkt krajowy brutto, który powinien pozostać głównym kryterium ustalania kwalifikowalności do pomocy w ramach polityki regionalnej.
It would also be desirable to apply other indicators in addition to gross domestic product, which must continue to be the main criterion for determining eligibility for regional policy assistance.
Z tego co wiemy, produkt krajowy brutto może w przyszłym roku spaść, a wówczas odsetek ten będzie wyższy niż obecnie ustalone 0,9.
The Gross Domestic Product may, for all we know, drop next year, in which case it would be higher than the 0.9 that has now been agreed.
Państwo Członkowskie, którego produkt krajowy brutto według cen bieżących wynosi zwykle ponad 1 % odpowiedniej kwoty dla całej Wspólnoty, przekazuje dane opisane w załączniku dotyczące wszystkich sektorów instytucjonalnych.
A Member State for which gross domestic product at current prices normally represents more than 1 % of the corresponding Community total shall transmit the data described in the Annex for all institutional sectors.
Istotnie, w badanym okresie powiat Birkenfeld był przynajmniej częściowo uznawany za region, którego produkt krajowy brutto (PKB) jest niższy od średniej unijnej [129].
Indeed, in the period under consideration, Landkreis Birkenfeld was at least partly considered to be a region with a Gross Domestic Product (GDP) below the Union average [129].
Liczba ludności i produkt krajowy brutto w cenach rynkowych, dalej zwany "PKB cr", zostaną określone zgodnie z obowiązującym Europejskim Systemem Zintegrowanych Rachunków Ekonomicznych (ESA).
Population and gross domestic product at market prices, hereinafter referred to as 'GDP mp', shall be defined according to the European System of Integrated Economic Accounts (ESA) in force.
Wydarzenia z Fukushimy wpłyną teraz korzystnie na japoński produkt krajowy brutto, ponieważ trwa w związku z nimi realizacja licznych inwestycji.
Fukushima will now have a positive effect on the Japanese gross domestic product because a lot of investments are being made in this regard.
Otóż dlatego, że inwestowanie w efektywność energetyczną i mniejsze zużycie energii, na przykład, wpłynie niekorzystnie na produkt krajowy brutto.
It is because investing in energy efficiency and consuming less energy, for example, will have a negative effect on the gross domestic product.
Po pierwsze, należy uzupełnić produkt krajowy brutto o inne wskaźniki na szczeblu władz krajowych i regionalnych.
The first is that gross domestic product should be supplemented by other indicators on the part of national and regional authorities.
Pomiar jakości życia za pomocą takich wskaźników, jak produkt krajowy brutto nie daje nam pełnego obrazu sytuacji.
Measuring quality of life through indicators such as gross domestic product does not tell the whole story.
W ostatnich dziesięcioleciach produkt krajowy brutto (PKB) stał się najszerzej stosowaną jednostką pomiaru makroekonomicznego, a ostatnio zaczął być wykorzystywany jako wskaźnik rozwoju społecznego.
Over recent decades, gross domestic product (GDP) has been the most-used unit of macro-economic measurement, and has started to be used most recently as an indicator of social development.
Wszyscy zgadzamy się co do konieczności udoskonalenia danych i wskaźników, aby uzupełnić produkt krajowy brutto (PKB) w kontekście ogólnego rozwoju społeczeństw.
We all agree that there is a need to improve data and indicators to complement gross domestic product (GDP) for overall societal development.
"PKB" oznacza produkt krajowy brutto Irlandii ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny Irlandii.
'GDP' means the Gross Domestic Product of Ireland as reported by the Central Statistics Office of Ireland.
Jak pokazano w tabeli 1, w okresie od 2008 do 2012 r. realny produkt krajowy brutto ("PKB") Grecji spadł o 20 %.
Greece's real gross domestic product ('GDP') fell by 20 % from 2008 to 2012, as shown in Table 1.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo