Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "program nauczania" na angielski

Wyszukaj program nauczania w: Definicja Synonimy
curriculum
syllabus
program
teaching programme
Bierzesz pełny program nauczania albo robisz semestr jeszcze raz.
You take a full curriculum or do the term again.
Myślałem, że program nauczania w drugiej klasie tego wymagał.
I just assumed that the second grade curriculum had rendered you quizzical.
Przeprowadzę was przez cały program nauczania fizyki.
I'll take you through the entire physical sciences syllabus.
On naprawdę świetnie układa program nauczania.
He really put together a great syllabus.
Dziekan kazał mi, dać jej +4, i zrewidować mój program nauczania.
Well, the dean instructed me to give her a B plus... and to reconsider my curriculum.
Oppenheimer ma najlepszy program nauczania w całej północnej Karolinie.
It's worth more than you know. Oppenheimer has the best curriculum in north carolina.
Świetny program nauczania, ale nie jest tania.
It's a great curriculum, but it's not cheap.
dla każdego typu kursu należy opracować program nauczania; i
a syllabus must be developed for each type of course; and
Uważam, że zamiast tego powinno się dostosować program nauczania tak, aby odpowiadał on potrzebom różnych grup dzieci oraz ich możliwościom w ramach jednej szkoły.
Instead, I consider it important to adapt the curriculum so that it suits diverse groups of children and their capabilities within one school.
Obszerny program nauczania Otwartego Uniwersytetu Europejskiego obejmowałby historię, cele, instytucje, obszary polityki i możliwe kierunki przyszłego rozwoju Unii Europejskiej.
The comprehensive curriculum of the European Open University would cover the history, objectives, institutions, policies and the possible future of the European Union.
W niektórych przypadkach młodzi ludzie decydują się na porzucenie edukacji, gdyż stwierdzają, że program nauczania nie odpowiada ich potrzebom lub nie wnosi niczego do ich codziennego życia.
In some cases, young people decide to withdraw from the education system because they do not consider the curriculum to be responsive or relevant to their lives.
Stwierdził, że program nauczania w szkółce jest za bardzo średniowieczny... ale to nie był ten sam Louis którego znałem...
He felt that our Sunday school curriculum wasn't, you know, sufficiently medieval, and this was not the same Louis that l originally knew...
A my, powiedzmy, że pożyczyliśmy program nauczania od Kulinarnego Instytutu Ameryki, który w ich mniemaniu był Harwardem pośród szkół kucharskich.
And we kind of borrowed the curriculum from the Culinary Institute of America, which in their mind is kind of the Harvard of cooking schools,
wyraża przekonanie, że w szkołach do których uczęszczają dzieci imigrantów program nauczania winien zwracać większą uwagę na ich potrzeby oraz, że nauczyciele powinni być kształceni w zakresie umiejętności międzykulturowych, co pomoże im radzić sobie w możliwie najskuteczniejszy sposób z różnorodnością w szkole;
Considers that in schools attended by migrant children the curriculum should pay much more attention to their needs, and that the teachers should be trained in intercultural skills to enable them to deal as effectively as possible with diversity in the school;
mając na uwadze, że program nauczania prowadzący do uzyskania matury europejskiej jest naukowo wymagający i może nie odpowiadać możliwościom słabszych uczniów; mając na uwadze, że Szkoły nie wystawiają obecnie innych świadectw ukończenia nauki,
whereas the curriculum leading to the European Baccalaureate is academically demanding and may not be suitable for academically weaker pupils; whereas the Schools at present offer no other school-leaving certificate,
Realizuję własny program nauczania.
I'm developing my own curriculum.
Mamy wysoko rozwinięty program nauczania.
We study a broad curriculum.
W Harmon oferujemy wysoko postawiony, dokładnie zaprojektowany, sprawdzony program nauczania, który pobudzi wasz młode umysły.
Here at Harmon College, we offer a highly structured, time-tested curriculum carefully designed to stimulate the young mind.
Wciąż czekam na odnowiony program nauczania matematyki, zbudowany od podstaw, oparty na komputerach, bo można je znaleźć prawie wszędzie.
So I want to see a completely renewed, changed math curriculum built from the ground up, based on computers being there, computers that are now ubiquitous almost.
Oczywistym jest, że nie wszyscy młodzi ludzie są zainteresowani tradycyjnymi przedmiotami szkolnymi czy też zdobyciem tradycyjnych kwalifikacji, a uczniowie, których nie interesuje tradycyjny program nauczania są bardziej narażeni na przedwczesne zakończenie nauki.
It is clear that not all young people are attracted by the more traditional academic subjects and qualifications, and those who lack an interest in the traditional school curriculum have been shown to be at greater risk of dropping out.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 90. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo